ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ


ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΣΤΗΝ  ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ  ΝΟΜΟΥ  ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ.
 ----------
ΑΡΘΡΟ  1Ο:
ΙΔΡΥΣΗ -ΕΠΩΝΥΜΙΑ –ΕΔΡΑ –ΣΦΡΑΓΙΔΑ
1.      Ιδρύεται Ένωση με έδρα την Καρδίτσα και επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ».
2.      Η Ένωση λειτουργεί με βάση τις διατάξεις του άρθρου 30α του Ν. 1264/1982, όπως συμπληρώθηκε με τον Ν. 2265/94  και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 18  του Ν. 3938/2011, καθώς και του παρόντος καταστατικού.
3.      Η Ένωση έχει στρογγυλή σφραγίδα, στο κέντρο της οποίας υπάρχει αστυνομικό πηλήκιο, με κλάδο ελιάς, διαγώνια από αριστερά προς τα δεξιά και κάτω απ’ αυτό το έτος ιδρύσεως του Σωματείου (1995). Κυκλικά της σφραγίδας αναγράφεται με κεφαλαία γράμματα η επωνυμία της Ένωσης  «ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ  ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ»

ΑΡΘΡΟ  2ο
ΒΙΒΛΙΑ
                 Η Ένωση τηρεί τα εξής βιβλία :
1.      Βιβλίο μητρώου μελών, όπου αναγράφονται όλα τα στοιχεία που    
         ορίζει ο Νόμος 1264/1982 (άρθρο 3), ήτοι: ονοματεπώνυμο,  
          πατρώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, αριθμός δελτίου ταυτότητας,   
          αριθμός εκλογικού συνδικαλιστικού βιβλιαρίου και, μέχρι την   
           έκδοσή του, ο αριθμός του βιβλιαρίου υγείας και οι χρονολογίες
           εγγραφής και διαγραφής τους.
2.        Βιβλίο Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων.
3.        Βιβλίο Πρακτικών Διοικητικών Συμβουλίων.
4.        Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων Ελεγκτικής Επιτροπής.
5.        Βιβλίο Ταμείου.
6.        Βιβλίο Αλληλογραφίας (πρωτόκολλο).
7.        Βιβλίο Περιουσίας. 
8.        Τα απαραίτητα, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου,
           βοηθητικά βιβλία.
Όλα τα παραπάνω βιβλία, εκτός τις περιπτώσεως (8), αριθμούνται και θεωρούνται από το Γραμματέα του Πρωτοδικείου Καρδίτσας, πριν αρχίσουν να χρησιμοποιούνται.

ΑΡΘΡΟ 3ο
ΣΚΟΠΟΙ
Σκοποί της Ένωσης είναι:
1.            Η διαφύλαξη και προαγωγή των εργασιακών, οικονομικών, ασφαλιστικών , κοινωνικών, συνταξιοδοτικών και συνδικαλιστικών συμφερόντων των μελών της.
2.            Η πνευματική , επαγγελματική ,πολιτιστική εξύψωσή τους.
3.            Η βελτίωση και δημιουργία όρων για αρτιότερη , αποτελεσματικότερη επιτέλεση του έργου των Αστυνομικών, που να ικανοποιεί το υγιές και δημοκρατικό αίσθημα του Ελληνικού λαού.
4.            Η μελέτη και εισήγηση, συγκεκριμένων μέτρων, για την προαγωγή της επαγγελματικής επάρκειας, των συνθηκών έναρξης, διατομής και πέρατος της σταδιοδρομίας των αστυνομικών.
5.            Η επικοινωνία και συνεργασία σε ομοειδείς ενώσεις εσωτερικού και εξωτερικού.
6.            Η προστασία των μελών της από παραβιάσεις νόμων και κανονισμών από διάφορα επίπεδα διοικήσεως της ΕΛ.ΑΣ.
7.             Η καθιέρωση ηθικών και υλικών ανταμοιβών των αστυνομικών για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του εγκλήματος και για εξαιρετικές πράξεις κοινωνικής αλληλεγγύης.
8.            Η έκδοση εντύπου που θα αποτελεί βήμα ελεύθερης, υπεύθυνης και δημοκρατικής προβολής σκέψεων, προτάσεων και απόψεων των μελών της.
9.            Η δημιουργία ταμείου αλληλοβοήθειας και αλληλεγγύης προς αντιμετώπιση εκτάκτων και σοβαρών οικονομικών αναγκών των μελών της ή των οικογενειών αυτών.
10.        Η ανάπτυξη πνεύματος αλληλεγγύης μεταξύ των μελών της.
11.        Η προάσπιση των δημοκρατικών ελευθεριών και ατομικών δικαιωμάτων, σύμφωνα με το Σύνταγμα.
12.        Η Βελτίωση της εικόνας της Αστυνομίας ως και η βελτίωση σχέσεων Αστυνομίας–Πολίτη.
13.        Η ανύψωση του μορφωτικού και πνευματικού επιπέδου των μελών.
14.        Η προβολή και αναβάθμιση του έργου των Αστυνομικών Υπαλλήλων προς το κοινωνικό σύνολο, καθώς και η προσήλωση:
                    α) στους θεσμούς της δημοκρατίας,
                    β) στις αρχές της οικουμενικής διακήρυξης των δικαιωμάτων του  
                        ανθρώπου και του πολίτη, η αποδοχή των οποίων θεωρείται
                        αυτονόητη προϋπόθεση για τα μέλη της,
                    γ) στην ανάγκη να είναι τα μέλη ανεξάρτητα και αδέσμευτα
                        έναντι οιουδήποτε πολιτικού κόμματος, θρησκευτικού δόγματος
                       ή φιλοσοφικού κινήματος.

ΑΡΘΡΟ 4ο
ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΚΟΠΏΝ ΤHΣ
Η πραγματοποίηση των σκοπών θα επιδιώκεται, με κάθε πρόσφορο νόμιμο μέσο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Συντάγματος, ειδικότερα:
1.  Αναφέρεται στις διοικητικές ή άλλες αρχές, για κάθε ζήτημα που    
     αφορά τους σκοπούς της, τα μέλη της, τις εργασιακές –επαγγελματικές
     σχέσεις και τα συμφέροντα των μελών της.
2.  Καταγγέλλει και εγκαλεί στις δικαστικές και διοικητικές αρχές, τις
     παραβιάσεις της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας και των
     κανονισμών, που αφορούν, την ίδια ή τα μέλη της.
3.  Συστήνει επιτροπές στις έδρες των τμημάτων, με σκοπό τη συγκέντρωση,
     επεξεργασία και προώθηση στο Διοικητικό Συμβούλιο θεμάτων των μελών και  
    υπηρεσιών , καθώς και την άμεση ενημέρωση των μελών, σε συνεργασία με το Δ.Σ.    
    Τα μέλη των ανωτέρω επιτροπών καλύπτονται ηθικά, δικαστικά και
    οικονομικά από την Ένωση.
 4. Συνεργάζεται με κάθε αρμόδιο για την επίλυση των προβλημάτων, των  
     μελών της, με ομοειδείς ενώσεις ή άλλες συνδικαλιστικές οργανώσεις, που
     έχουν, αντίστοιχους, σκοπούς και επιδιώξεις.
5.  Συμμετέχει σε Δευτεροβάθμιες Οργανώσεις ή Συνομοσπονδία στο  εσωτερικό ή και  
     το εξωτερικό, στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6.  Ενημερώνει τα μέλη της, τους προϊσταμένους και την κοινή γνώμη για τα
     προβλήματα των Αστυνομικών και τις προτάσεις τους, προς επίλυσή των.
7.  Η Ένωση μπορεί να συστήνει ταμείο αλληλοβοήθειας, με κανονισμό λειτουργίας ,
     τον οποίο διαχειρίζεται το εκάστοτε Διοικητικό Συμβούλιο, Οικοδομικό
     Συνεταιρισμό, με ανάλογο κανονισμό λειτουργίας, τη σύσταση και
     διαχείριση  έχει το Διοικητικό Συμβούλιο. Τράπεζας αίματος, κανονισμό
     λειτουργίας, η διαχείριση της οποίας ανατίθεται σε Τριμελή Επιτροπή που
     ορίζει το εκάστοτε Διοικητικό Συμβούλιο, με Πρόεδρο τον εκτελούντα χρέη
     Αντιπροέδρου του Δ.Σ.
8.  Εκδίδει τοπική εφημερίδα , ανακοινώσεις και άλλα ενημερωτικά
     φυλλάδια, φροντίζει για την παροχή νομικής κάλυψης στα μέλη που έχουν
     εμπλακεί σε αδικήματα, συνεπεία της άσκησης των καθηκόντων τους,
     οργανώσεις, μορφωτικές συγκεντρώσεις, διαλέξεις και σεμινάρια.    
     Αυτονόητο τυγχάνει ότι, καμία από τις παραπάνω ενέργειες δεν έχει
     κερδοσκοπικό χαρακτήρα.
9.  Συμμετέχει σε συνέδρια και πολιτιστικές εκδηλώσεις άλλων
     συνδικαλιστικών φορέων, όπως ορίζεται στο Ν. 2265/1994.
10. Οργανώνει συγκεντρώσεις, εορτές, συνεστιάσεις, λαχειοφόρες αγορές,
      συναυλίες, εκδρομές, κ.λ.π.
11. Πραγματοποιεί επισκέψεις σε τακτά χρονικά διαστήματα σε όλες τις   
      Υπηρεσίες  της  Αστυνομικής Διεύθυνσης  Καρδίτσας.
12. Οργανώνει και λειτουργεί παιδικούς σταθμούς, κατασκηνώσεις, για τα
      μέλη και τις οικογένειές τους ή φροντίζει για την προσφορά εκπτώσεων 
      από κάμπινγκ - ξενοδοχεία, καθώς και καταστήματα ειδών ένδυσης,
      τροφίμων,  κ.λ.π.
      Αυτονόητο είναι ότι καμία από τις παραπάνω ενέργειες δεν θα έχει
      ποτέ κερδοσκοπικό χαρακτήρα.

ΑΡΘΡΟ 5ο
ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΙΝΑΙ :
1.                  Τα δικαιώματα εγγραφής και επανεγγραφής των μελών της ή συνδρομητών .
2.                  Οι μηνιαίες εισφορές των μελών.
3.                  Οι έκτακτες εισφορές των μελών.
4.                  Οι επώνυμες εισφορές δωρητών ή συνδρομητών.
5.                   Τα εισοδήματα, από την αξιοποίηση της περιουσίας της Ένωσης και των κεφαλαίων της.
6.                  Τα έσοδα από κληροδοσίες, κληρονομιές, καθώς και από διάφορες εκδηλώσεις, εορτές, λαχειοφόρες αγορές και από κάθε άλλη, νόμιμη, αιτία.ΑΡΘΡΟ 6ο
ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
Κάθε μέλος είναι υποχρεωμένο να καταβάλει σαν μηνιαία εισφορά έως δεκαπέντε (15) ευρώ, το οποίο καθορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου. Το δικαίωμα εγγραφής στην Ένωση είναι πέντε (5) ευρώ. Οι μηνιαίες εισφορές των μελών παρακρατούνται, από τη διαχείριση χρηματικού της Ελληνικής Αστυνομίας, σύμφωνα με τις καταστάσεις που υποβάλλονται από την Ένωση και κατατίθενται στον Τραπεζικό λογαριασμό της Ένωσης.
Το διαγραφόμενο από την Ένωση μέλος, δε δικαιούται να ζητήσει την επιστροφή των χρημάτων που πλήρωσε. Το ύψος της μηνιαίας εισφοράς μπορεί να μεταβληθεί, ύστερα από πρόταση του Δ.Σ. και απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, με ταυτόχρονη ενημέρωση της Διαχείρισης χρηματικού. Μπορεί με απόφαση του Δ.Σ ή της Γ.Σ να επιβάλλεται έκτακτη εισφορά.
Οικονομικά τακτοποιημένα μέλη, είναι εκείνα που δεν οφείλουν στην Ένωση εισφορές, πλέον των τριών (3) μηνών. Μέλος που καθυστερεί την καταβολή των εισφορών του, πέρα των έξι (6) μηνών, στερείται όλα τα προβλεπόμενα από το άρθρο 9 δικαιώματά του, με απόφαση του Δ.Σ.  Κατά της απόφασης αυτής, μπορεί ο στερούμενος να προσφύγει στην πρώτη τακτική  ή έκτακτη Γενική Συνέλευση.
Η ανάκτηση του δικαιώματος προϋποθέτει την καταβολή όλων των καθυστερημένων εισφορών. Η Ένωση υποχρεούται να καταβάλει στην Ομοσπονδία τις συνδρομές των μελών της, σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται από το Καταστατικό της Ομοσπονδίας.
ΑΡΘΡΟ 7ο
ΜΕΛΗ
Α’ ΤΑΚΤΙΚΑ
Τακτικά μέλη της Ένωσης μπορούν να γίνουν εν ενεργεία Αστυνομικοί Υπάλληλοι ανεξαρτήτως βαθμού, που έχουν οργανική θέση και υπηρετούν  σε οποιαδήποτε Αστυνομική Υπηρεσία που εδρεύει μέσα στα γεωγραφικά όρια  της  Αστυνομικής Διεύθυνσης  Καρδίτσας.
Αξιωματικοί μπορούν, αντί της Ένωσης Αξιωματικών, να γίνονται μέλη της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων, εφόσον αποδέχονται τις διατάξεις του παρόντος. Η εγγραφή γίνεται ύστερα από αίτηση προς το Δ.Σ. , που υποχρεούται, εντός μηνός, να περατώσει τη διαδικασία εγγραφής. Μετά την παρέλευση του μήνα και εφόσον δεν έχει κοινοποιηθεί απορριπτική απόφαση, η ιδιότητα του μέλους αποκτάται αυτοδίκαια. Απόρριψη αιτήσεως εγγραφής κοινοποιείται αιτιολογημένη, εγγράφως, στον αιτούντα εντός μηνός. Αυτός έχει δικαίωμα να προσφύγει στο αρμόδιο Ειρηνοδικείο και να ζητήσει την εγγραφή του, κατά τη διαδικασία του άρθρου 663 επ. του ΚΠολ.Δ. Ο ενδιαφερόμενος από την κοινοποίηση της αποφάσεως του Ειρηνοδικείου, που διατάσσει την εγγραφή, γίνεται, χωρίς άλλη διατύπωση μέλος της Ένωσης.
Αν το Δ.Σ. αρνείται την εγγραφή νέων μελών, εντελώς αδικαιολόγητα, κατά παράβαση της καλής πίστης, τότε οι ενδιαφερόμενοι δικαιούνται να προσφύγουν στο Δικαστήριο, κατά τους ορισμούς του νόμου.
Β’ ΕΠΙΤΙΜΑ 
Επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης πρόσωπα που προσφέρουν εξαιρετικές υπηρεσίες στην Ένωση και την Αστυνομία, καθώς και τα ιδρυτικά μέλη της. Αυτά συμμετέχουν, τιμητικά, σε όλες τις εκδηλώσεις της Ένωσης, χωρίς δικαίωμα ψήφου.
 Γ’ ΑΡΩΓΑ ΜΕΛΗ
Αρωγά μέλη ανακηρύσσονται, με απόφαση του Δ.Σ., πρόσωπα που συμβάλουν, με κάθε τρόπο, στην επίτευξη των κοινωνικών πρωτοβουλιών της Ένωσης (αιμοδοσίες, δωρεές, κ.α.).
ΑΡΘΡΟ 8ο
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ –ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ
Με απόφαση της απόλυτης πλειοψηφίας, του όλου αριθμού των μελών του Δ.Σ., που κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο, διαγράφεται κάθε μέλος της Ένωσης που:
α) Υποβάλλει γραπτή αίτηση διαγραφής προς το Δ.Σ.
β) Συνταξιοδοτήθηκε ή για οποιοδήποτε λόγο έχασε την ιδιότητα του Αστυνομικού Υπαλλήλου, εκτός της περιπτώσεως απόταξης για συνδικαλιστικούς λόγους, οπότε διαγράφεται όταν τελεσιδικήσει η προσφυγή στα Ελληνικά και Ευρωπαϊκά Δικαστήρια.
γ) Παραβιάζει το καταστατικό, απειθαρχεί σε δύο (2) αποφάσεις των Γ.Σ και με συγκεκριμένες πράξεις και δράση,  ζημιώνει τα συμφέροντα της Ένωσης.
δ) Ανακαλείται, η ιδιότητα μέλους της Ένωσης, αν κατηγορηθεί για ατιμωτικά αδικήματα και διαγράφεται, αν καταδικασθεί, τελεσίδικα.
ε) Τιμωρήθηκε με την ποινή της διαγραφής από τη  Γ.Σ. της Ένωσης.
στ) Μετατίθεται σε υπηρεσία, εκτός Νομού Καρδίτσας, για διάστημα άνω των έξι (6) μηνών.
ζ) Σε περίπτωση θανάτου του μέλους.
Το Δ.Σ. πριν πάρει απόφαση διαγραφής για τις περιπτώσεις (γ), (δ), (ε) του άρθρου αυτού, καλεί έγγραφα το μέλος να απολογηθεί μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημέρα κοινοποίησης. Όλες οι αποφάσεις του Δ.Σ. για διαγραφή μελών, πρέπει να εγκριθούν από την πρώτη, μετά την διαγραφή, τακτική ή έκτακτη Γ.Σ. ,  στην οποία καλούνται όλοι οι διαγραφέντες. Αν η Γ.Σ. δε λάβει γνώση ή δεν εγκρίνει διαγραφή μέλους, η διαγραφή θεωρείται άκυρη. Οι διαγραφέντες μπορούν να προσφύγουν, όπως προβλέπει το άρθρο 88 του Α.Κ.

ΑΡΘΡΟ 9ο
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ
1.                  Να παίρνουν μέρος στις Γ.Σ. τακτικές ή έκτακτες της Ένωσης και να ελέγχουν την Ένωση, να εκφέρουν ελεύθερα τη γνώμη τους, για κάθε θέμα, που έχει σχέση με τους σκοπούς του καταστατικού.
2.                  Να ζητούν, την υποστήριξη της Ένωσης, για κάθε ζήτημα ειδικού ή γενικού ενδιαφέροντος , που δεν αντιστρατεύεται τους σκοπούς της.
3.                  Να παρακολουθούν τις συνεδριάσεις του Δ.Σ., χωρίς δικαίωμα λόγου, εκτός αν το επιτρέπει το Προεδρείο του Δ.Σ.
Οι επιτροπές της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του παρόντος, καλούνται να συμμετέχουν, στις συνεδριάσεις του Δ.Σ., με δικαίωμα λόγου, όχι όμως και ψήφου.

ΑΡΘΡΟ 10ο
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ
Τα μέλη της Ένωσης έχουν υποχρέωση :
1.                  Να καταβάλλουν, ανελλιπώς, τις εισφορές.
2.                   Να συμμορφώνονται στις διατάξεις του καταστατικού
3.                   Να φροντίζουν τις αποφάσεις του Δ.Σ. και των Γ.Σ. στην κατεύθυνση της     
             εξυπηρέτησης των συμφερόντων των μελών και των εργαζομένων γενικότερα.
4.                  Να μετέχουν σε όλες τις εκδηλώσεις και δραστηριότητες της Ένωσης.
5.                  Να μην ενεργούν, μεμονωμένα, προς την κυβέρνηση ή προς άλλη κατεύθυνση
            για ζητήματα ειδικά ή γενικά της Ένωσης.
6.                  Να διαδίδουν τα έντυπα και δημοσιεύματα της Ένωσης.
7.                  Να παρευρίσκονται στη  Γ.Σ.  τη σύγκληση της οποίας ζήτησαν, με αίτησή τους.

ΑΡΘΡΟ 11ο
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ
Στα μέλη μπορεί να επιβληθεί ποινή επίπληξης, προσωρινά αποβολής ή διαγραφής, αφού παραβαίνουν τις διατάξεις του άρθρου 10 του παρόντος (καθήκοντα μελών).
Το Δ.Σ. καλεί όποιο μέλος παραβαίνει τις παραπάνω διατάξεις, να συμμορφωθεί , σε αντίθετη περίπτωση και αν πεισθεί το Δ.Σ. ότι, η κατηγορία είναι βάσιμη, μπορεί να επιβάλει την ποινή της επίπληξης. Αν κρίνει ότι η ποινή πρέπει να είναι πιο αυστηρή, μπορεί να αποφασίσει την αποβολή ή  διαγραφή του, αφού όμως εφαρμόσει τις διατάξεις του άρθρου 8 του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 12ο
ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
                                    Όργανα της Ένωσης είναι :
1.                  Η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.)
2.                  Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)
3.                   Η Ελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε.)
4.                  Εκπρόσωπος της Ένωσης στα Συμβούλια (Ε.Ε.Σ.)

ΑΡΘΡΟ 13ο
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Η Γενική Συνέλευση των μελών της Ένωσης, είναι το ανώτατο και κυρίαρχο όργανο, που αποφασίζει για όλα τα θέματα, που αφορούν την Ένωση και αποτελείται από τα τακτικά μέλη που είναι οικονομικά τακτοποιημένα. Οι γενικές συνελεύσεις είναι τακτικές και έκτακτες.
Α. ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ
Τακτική Γενική Συνέλευση, συγκαλείται κάθε έτος, εντός του μηνός Μαρτίου ή Απριλίου, κατόπιν έγγραφης πρόσκλησης του Δ.Σ. Στις τακτικές Γ.Σ. το σώμα εγκρίνει: α) την έκθεση πεπραγμένων του Δ.Σ., που παρουσιάζει ο Γενικός Γραμματέας, β) τον απολογισμό και ισολογισμό του περασμένου έτους, καθώς και τον προϋπολογισμό του επόμενου, που παρουσιάζει και προτείνει ο Ταμίας και γ) την έκθεση της Ε.Ε., για την οικονομική διαχείριση του Δ.Σ., που παρουσιάζει ο Πρόεδρός της. Επίσης, αποφασίζει για κάθε άλλο θέμα, όπως σύσταση συλλογικών οργάνων προς υλοποίηση των σκοπών της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης, και της τροποποίησης του καταστατικού ή της έγκρισης κανονισμών που υποβάλει το Δ.Σ ή το 1/20 των μελών. Το 1/20 των μελών πρέπει να υποβάλει την πρότασή του, υπό τύπο αναφοράς προς το Δ.Σ., τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλισης της τακτικής Γ.Σ. Στη Γ.Σ του τρίτου έτους γίνεται απολογισμός του Δ.Σ και εκλέγεται εφορευτική επιτροπή, για την διεξαγωγή των εκλογών.
Β. ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ
  Συγκαλούνται από το Δ.Σ. όποτε κρίνει αναγκαίο, ή το ζητήσει το 1/10 των οικονομικά τακτοποιημένων μελών, με έγγραφη αίτησή τους στο Δ.Σ., στην οποία αναγράφονται τα θέματα που θα συζητηθούν. Στη δεύτερη περίπτωση το Δ.Σ συγκαλεί μέσα σε δέκα (10) ημέρες Γ.Σ με τα θέματα αυτά. Το Δ.Σ. μπορεί να συμπληρώσει στην ημερήσια διάταξη και άλλο θέμα και να το συμπεριλάβει στην πρόσκληση. Σε περίπτωση άρνησης ή δυστροπίας του Δ.Σ., τα μέλη μπορούν να προσφύγουν στο Μονομελές Πρωτοδικείο, για να εξουσιοδοτηθούν να συγκαλέσουν Γ.Σ. Στην περίπτωση αυτή σαν πρώτο θέμα συζητείται η απαλλαγή του Δ.Σ. από τα καθήκοντα του ή όσων, από τα μέλη του, παρεμπόδισαν τη σύγκληση της Γ.Σ.
Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση πραγματοποιείται και λαμβάνει αποφάσεις, με τα παρευρισκόμενα παρόντα μέλη.
Γ. ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ (ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΩΝ)
Απαρτίες: Η πρόσκληση σε κάθε Γ.Σ. είναι έγγραφη και καθορίζει, υποχρεωτικά, τον τόπο, χρόνο και τα θέματα που θα συζητηθούν. Η πρόσκληση υπογράφεται και ανακοινώνεται επτά (7) ημέρες πριν από τη σύγκληση της Γ.Σ., αναρτάται  σε όλους τους πίνακες ανακοινώσεων των Υπηρεσιών της Α.Δ. Καρδίτσας , με ευθύνη του Δ.Σ.
Για να γίνει συζήτηση και να ληφθεί απόφαση στις Γ.Σ., απαιτείται η παρουσία τουλάχιστον του 1/2 των οικονομικά τακτοποιημένων μελών, εκτός από τις περιπτώσεις που το καταστατικό και ο Νόμος ορίζουν ειδικές απαρτίες (τροποποίηση του καταστατικού, διάλυση Ένωσης). Εάν δεν υπάρχει απαρτία, κατά την πρώτη συνέλευση, συνέρχεται η δεύτερη, χωρίς νέα πρόσκληση, την αντίστοιχη ημέρα της επόμενης εβδομάδας, την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο, με τα ίδια θέματα και θεωρείται ότι, έχει απαρτία με την παρουσία του 1/4 , τουλάχιστον, των οικονομικά τακτοποιημένων μελών. Εάν δεν υπάρξει απαρτία και κατά τη δεύτερη συνέλευση, συνέρχεται η τρίτη, χωρίς νέα πρόσκληση, την αντίστοιχη ημέρα της επόμενης εβδομάδας, την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο, με τα ίδια θέματα και θεωρείται ότι έχει απαρτία με την παρουσία του 1/5 , των οικονομικά τακτοποιημένων μελών. Εάν δεν υπάρξει απαρτία και κατά τη τρίτη συνέλευση, συνέρχεται η τέταρτη, χωρίς νέα πρόσκληση, την αντίστοιχη ημέρα της επόμενης εβδομάδος, την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο, με τα ίδια θέματα και θεωρείται ότι, έχει απαρτία με τα παρόντα μέλη.
Δ. ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ
Πριν η Γ.Σ. αρχίσει τις εργασίες της, εκλέγεται τριμελές προεδρείο, (Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Γενικός Γραμματέας), με ανάταση χειρός. Την πρόταση για το παραπάνω Προεδρείο, κάνει το Δ.Σ. ή τα μέλη της Γ.Σ.
Μέχρι την εκλογή του Προέδρου της Γ.Σ.,  χρέη προσωρινού προεδρείου εκτελεί το Προεδρείο του Δ.Σ. (Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος Γενικός Γραμματέας). Η Γ.Σ. αποφασίζει, πάντοτε, με ψηφοφορία, δια ανατάσεως της χειρός , κάθε ψηφοφορία που αναφέρεται σε θέματα εφορευτικής επιτροπής, εμπιστοσύνης προς τη διοίκηση, έγκριση λογοδοσίας, προσωπικά ζητήματα και επιβολή πειθαρχικών ποινών. Μυστική ψηφοφορία ενεργείται, σε ορισμένες περιπτώσεις, που αποφασίζει κατά τη συζήτηση, η Γενική Συνέλευση. Οι αποφάσεις της Γ.Σ. λαμβάνονται, με σχετική πλειοψηφία των παρόντων. Απόφαση συνέλευσης μπορεί να ακυρωθεί, αν σ’ αυτή παρευρέθηκαν πρόσωπα που δεν ήταν μέλη της και η παρουσία τους, μπορούσε, να επηρεάσει το αποτέλεσμα.
Αίτηση για την αναγνώριση ακυρότητας της απόφασης της συνέλευσης, υποβάλλεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών, από τη λήξη της συνέλευσης, στο αρμόδιο Δικαστήριο, της περιφέρειας που εδρεύει η Ένωση. Η σχετική αίτηση πρέπει να υποβάλλεται από το 1/5 τουλάχιστον, των οικονομικά τακτοποιημένων μελών.
ΑΡΘΡΟ 14ο
Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ –ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ –ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ
Η Ένωση διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από  εννέα (9)   μέλη. Εκλέγονται κάθε τρία (3) χρόνια, με μυστική ψηφοφορία από τη Γ.Σ. Η θητεία του Δ.Σ. αρχίζει από την ημερομηνία συγκροτήσεως σε σώμα και είναι υπεύθυνο για την υλοποίηση των  αποφάσεων της Γ.Σ.
  Ειδικότερα το Δ.Σ. : α) διαχειρίζεται τα έσοδα και τα έξοδα, καθώς και τη λοιπή περιουσία της Ένωσης, β) έχει την ευθύνη της εκτέλεσης των αποφάσεων των Γ.Σ. γ) προβαίνει σε, οποιαδήποτε, νόμιμη ενέργεια, που συμβάλλει στην υλοποίηση των καταστατικών σκοπών της Ένωσης, δ) παρέχει, στα μέλη της Ένωσης και στην Ελεγκτική Επιτροπή, κάθε πληροφορία και στοιχεία που ζητούνται, ε) παρακολουθεί την εξέλιξη του προϋπολογισμού και εγκρίνει τις αναγκαίες αναμορφώσεις του, στ) αποφασίζει για τις έκτακτες δαπάνες, απρόβλεπτες από τον προϋπολογισμό. Δαπάνη που δεν έτυχε της έγκρισης του Δ.Σ. είναι άκυρη και βαρύνει αυτόν που την ενήργησε, ζ) συντάσσει και υποβάλλει την έκθεση πεπραγμένων, λογοδοτεί και ελέγχεται για την άσκηση της διοίκησης, μετά από έγκριση της Γ.Σ., η) συνεργάζεται με ομοειδείς ενώσεις, για όσα αφορούν την Ένωση και τα μέλη της, θ) καθορίζει τα θέματα εσωτερικής διάρθρωσης και διοίκησης της Ένωσης και των τμημάτων, (συνεταιρισμούς, ταμείο αλληλοβοηθείας, τράπεζα αίματος, κ.λ.π.), συντάσσοντας ιδιαίτερους κανονισμούς, που εγκρίνονται από τη Γ.Σ.  Γενικά κρίνει, αποφασίζει και προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες, για θέματα που αφορούν τη διοίκηση της Ένωσης και τα συμφέροντα των μελών της.
Το τυχόν παραιτούμενο ή με οποιονδήποτε τρόπο αποχωρούν μέλος του Δ.Σ., αντικαθίσταται από το Δ.Σ., με το πρώτο κατά σειρά, αναπληρωματικό μέλος του Δ.Σ. Θεωρείται ότι, παραιτήθηκε: α) αν υποβάλλει, έγγραφα, την παραίτησή του, β) εάν απουσιάζει από τρεις (3) συνεχείς συνεδριάσεις του Δ.Σ., εκτός της περίπτωσης σοβαρής ασθένειάς του, ή υπηρεσιακού κωλύματος και  γ) αν για οποιοδήποτε λόγο χάσει την ιδιότητα του τακτικού μέλους της Ένωσης. Εάν η αναπλήρωση αφορά τον Αντιπρόεδρο και το Γενικό Γραμματέα, γίνεται νέα συγκρότηση και κατανομή των αξιωμάτων, πλην του Προέδρου, που παραμένει ο ίδιος. Εάν η αναπλήρωση αφορά τον Πρόεδρο, γίνεται νέα συγκρότηση και κατανομή όλων των αξιωμάτων του Δ.Σ., με την ίδια ως άνω διαδικασία. Το Δ.Σ. εφόσον δεν είναι δυνατή η αναπλήρωση μελών του, που έχασαν για οποιονδήποτε λόγο την ιδιότητα τους, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να λειτουργήσει με λιγότερα των επτά (7) μελών. Αν για, οποιονδήποτε λόγο, τα μέλη του Δ.Σ. απομείνουν λιγότερα των επτά (7), συγκαλούν Γ.Σ.,  εντός ενός (1) μηνός, με αποκλειστικό θέμα την εκλογή νέου Δ.Σ. Τα εναπομείναντα μέλη του Δ.Σ., μέχρις αναλήψεως της Διοικήσεως, από το νέο Δ.Σ., επιμελούνται, μόνο, κατεπείγουσες και ανεπίδεκτες αναβολής υποθέσεις του Σωματείου, μέσα στα πλαίσια των αποφάσεων της Γ.Σ.Β. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Μέσα σε οκτώ (8) ημέρες, από την εκλογή τους, τα μέλη του Δ.Σ., συνέρχονται και συγκροτούνται σε Σώμα, μετά από πρόσκληση του πρώτου σε σταυρούς υποψηφίου, του  πλειοψηφίσαντος συνδυασμού. Εκλέγουν, μυστικά, κατά σειρά τους  Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα, Ταμία και Οργανωτικό Γραμματέα. Η εκλογή για τις θέσεις αυτές απαιτεί πλειοψηφία, των παρόντων, του Δ.Σ.
Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση. Στην πρώτη συνεδρίαση το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν παρευρίσκονται όλα τα μέλη του. Σε περίπτωση, έλλειψης απαρτίας, πραγματοποιείται δεύτερη, μέσα σε οκτώ (8)  ημέρες, οπότε απαιτείται, για απαρτία η παρουσία πέντε (5), τουλάχιστον, μελών. Μετά τη συγκρότηση σε Σώμα του Δ.Σ. , γίνεται παράδοση και παραλαβή της διοίκησης στη νέα, με σύνταξη ειδικής πράξεως, των δύο (2) διοικήσεων και ειδικών πρωτοκόλλων, για την παράδοση του ταμείου, του υλικού και της περιουσίας της Ένωσης. Η παράδοση και παραλαβή γίνεται, το αργότερο, σε οκτώ (8) ημέρες από τη συγκρότηση του νέου Δ.Σ.
Το Δ.Σ. συνεδριάζει, τακτικά, μία φορά το μήνα και έκτακτα όταν, το κρίνει, αναγκαίο, ο Πρόεδρος ή το ζητήσουν, με έγγραφη αίτηση, απευθυνόμενη στον Πρόεδρο, όπου αναγράφονται τα θέματα, πέντε (5) μέλη του ή η Ελεγκτική Επιτροπή, για θέματα της αρμοδιότητάς της. Αν αρνηθεί ο Πρόεδρος ή αναβάλλει την έκτακτη σύγκλιση του Δ.Σ. περισσότερο από επτά (7) ημέρες, τότε καλούν το Δ.Σ. σε συνεδρίαση, τα μέλη του Δ.Σ., που υπέγραψαν την σχετική αίτηση, αφού την κοινοποιήσουν σε όλα τα μέλη του Δ.Σ. και συνεδριάσουν, νόμιμα, εφόσον, βέβαια, ο αριθμός των παρόντων είναι απαραίτητος για την απαρτία του Δ.Σ. Σε περίπτωση απουσίας του Προέδρου ή των Αντιπροέδρων, στη συνεδρίαση αυτή, προεδρεύει ένας από τους συμβούλους, με απόφασή τους. Οι συνεδριάσεις του Δ.Σ.  είναι ανοικτές. Την ημερήσια διάταξη καθορίζει ο Πρόεδρος, σε συνεργασία με το Γενικό Γραμματέα, την οποία κοινοποιεί στα μέλη, δύο (2) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Για τις έκτακτες συνεδριάσεις αυτό δεν είναι απαραίτητο.
     Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία αν, παρευρίσκεται στη συνεδρίαση, η πλειοψηφία του 9μελούς συμβουλίου και οι αποφάσεις παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας θεωρείται ότι, πλειοψήφησε η άποψη, υπέρ της οποίας ψήφησε ο Πρόεδρος.
Με απόφαση του Δ.Σ. είναι δυνατή η μαγνητοφώνηση των πρακτικών που υπογράφονται, μετά την ορθή απομαγνητοφώνησή τους. Οι μαγνητοταινίες τηρούνται με ευθύνη του Γενικού Γραμματέα, μέχρι τη λήξη της θητείας του Δ.Σ.
Παύση μελών του Δ.Σ.  
Τα Μέλη του Δ.Σ. μπορούν να παυτούν, μόνο, με απόφαση της Γ.Σ. Σε περίπτωση συγκρούσεως καθηκόντων, αρνήσεως του Δ.Σ. να συγκαλέσει γενική συνέλευση, μπορεί το 1/5 των μελών  να προβεί στη σύγκληση της Γ.Σ.  Αν αυτό είναι αδύνατο, οποιοδήποτε μέλος δικαιολογεί έννομο συμφέρον, μπορεί να ζητήσει από το δικαστήριο τον ορισμό προσωρινής διοίκησης, με σκοπό τη σύγκληση Γ.Σ.  που θα έχει σαν πρώτο θέμα, την παύση των μελών του Δ.Σ. και την εντολή αντικαταστάτη ή αντικαταστατών.
Γ. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΩΣΕΩΝ
      Το Διοικητικό Συμβούλιο, με πρωτοβουλία του προέδρου, θα πραγματοποιεί συναντήσεις με τις υπόλοιπες Ενώσεις και, κυρίως, τις Ενώσεις της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Περιφέρειας Θεσσαλίας, προκειμένου να αναλύονται τα θέματα που απασχολούν, από κοινού και να προωθούνται, σε συνεργασία, για επίλυση. Τα συμπεράσματα των παραπάνω συναντήσεων θα αποτυπώνονται σε ψήφισμα και θα προωθούνται αρμοδίως στους υπηρεσιακούς παράγοντες, αλλά και στους φορείς των τοπικών κοινωνιών και θα υπογράφονται από τους προέδρους των ανωτέρω Ενώσεων.

ΑΡΘΡΟ 15ο
ΕΚΛΟΓΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ – ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ -  ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ –  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ
1. Η εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου,  της Ελεγκτικής Επιτροπής, του εκπρόσωπου της Ένωσης στα Συμβούλια (Μεταθέσεων, Πειθαρχικά, Κρίσεων), και  για την ανάδειξη των Αντιπροσώπων της Ένωσης  για την Ομοσπονδία,   γίνεται με το σύστημα της απλής αναλογικής, σύμφωνα με τα άρθρα 11, 12 και 13 του Ν1264/1982,(άρθρο 18 Ν. 3939/2011).
2. Κάθε συνδυασμός καταρτίζει ενιαίο ψηφοδέλτιο, στο οποίο περιλαμβάνονται, πρώτα ο επικεφαλής του, αν υπάρχει  και, στη συνέχεια, με αλφαβητική σειρά, όλοι οι υποψήφιοι του συνδυασμού, χωριστά οι υποψήφιοι για το Διοικητικό Συμβούλιο, για την Ελεγκτική Επιτροπή, για τον Εκπρόσωπο της Ένωσης στα Συμβούλια (Μεταθέσεων, Πειθαρχικά, Κρίσεων) και ξεχωριστό ψηφοδέλτιο και διαφορετική κάλπη, για την ανάδειξη των Αντιπροσώπων της Ένωσης  για την Ομοσπονδία.
3. Κάθε μεμονωμένος υποψήφιος αποτελεί συνδυασμό και γράφεται, σε ξεχωριστό ψηφοδέλτιο. Σε περίπτωση που υπάρχουν, μόνο, μεμονωμένοι υποψήφιοι,  οι εκλογές διενεργούνται με ένα (1) ενιαίο ψηφοδέλτιο, που θα συμπεριλαμβάνει όλους τους υποψήφιους, σε κάθε κατηγορία οργάνων της Ένωσης.    
4.  Ο επικεφαλής κάθε ψηφοδελτίου εκπροσωπεί το συνδυασμό σε θέματα σχετικά με την εκλογή, συνεργάζεται με το Προεδρείο και την Εφορευτική Επιτροπή και υποχρεούται να καταθέσει το ψηφοδέλτιο του συνδυασμού του, στην Εφορευτική Επιτροπή της Ένωσης,  μέχρι την 24:00 ώρα, δώδεκα (12) ημέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών για τη συμμετοχή στην εκλογική διαδικασία, ενώ υποβάλλεται, συνημμένα, αίτηση από τον κάθε  υποψήφιο του συνδυασμού, η οποία δηλώνει σε πια όργανα θέτει υποψηφιότητα. Κάθε μεμονωμένος υποψήφιος   υποβάλλει  γραπτή αίτηση προς την Εφορευτική Επιτροπή, στην οποία αναγράφει  το όργανο για το/τα οποίο/α θέτει υποψηφιότητα. Επί της αιτήσεως γίνεται, από τον Πρόεδρο της Εφορευτικής Επιτροπής, πράξη, με ημερομηνία και ώρα  κατάθεσης της αίτησης. Την επομένη της ημερομηνίας λήξεως υποβολής υποψηφιοτήτων, η Εφορευτική Επιτροπή προβαίνει στην ανακήρυξη των υποψηφίων και εκτυπώνει, ξεχωριστό  ψηφοδέλτιο, για κάθε συνδυασμό,  τόσο για το Δ.Σ., την Ε.Ε. και τον Εκπρόσωπο της Ένωσης στα Συμβούλια, όσο και για τους Αντιπροσώπους. 
5. Οι έδρες του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ε. και ο αριθμός των  Αντιπροσώπων, κατανέμονται μεταξύ των συνδυασμών και των χωριστών υποψηφίων, ανάλογα, με την εκλογική τους δύναμη. Το σύνολο των έγκυρων ψηφοδελτίων διαιρείται με τον αριθμό των εδρών του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Ελεγκτικής Επιτροπής  ή με τον αριθμό των Αντιπροσώπων που εκλέγονται. Το πηλίκο αυτής της διαίρεσης, παραλειπόμενου του κλάσματος, αποτελεί το εκλογικό μέτρο. Κάθε συνδυασμός κατανέμει τόσες έδρες στο Δ.Σ. ή την Ε.Ε. ή εκλέγει τόσους Αντιπροσώπους, όσες φορές χωρεί το εκλογικό μέτρο στον αριθμό, των εγκύρων ψηφοδελτίων, που έλαβε.  Ο αριθμός των αντιπροσώπων, στη δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση, ορίζεται από το ισχύον καταστατικό της. Σε περίπτωση, που προκύπτει κλάσμα μεγαλύτερο από το μισό του μέτρου, εκλέγεται ένας (1) ακόμη αντιπρόσωπος. Ως  Εκπρόσωπός της Ένωσης στα Συμβούλια, εκλέγεται, ο πρώτος σε σταυρούς προτίμησης, από τον συνδυασμό που πλειοψήφησε .
6. Χωριστός υποψήφιος που έλαβε τον ίδιο αριθμό ή μεγαλύτερο αριθμό ψήφων, από το εκλογικό μέτρο, καταλαμβάνει μία έδρα στο όργανο, για το οποίο έχει θέσει υποψηφιότητα ή εκλέγει αντιπρόσωπο, εφόσον ήταν υποψήφιος για τη θέση αυτή.
7. Οι έδρες, οι οποίες μένουν αδιάθετες και δεν καλύπτονται από την πρώτη κατανομή και ο αριθμός των αντιπροσώπων που δεν καλύπτονται από την πρώτη κατανομή, κατανέμονται από μία, στους συνδυασμούς εκείνους, που έχουν καταλάβει, τουλάχιστον, μία έδρα ή έχουν εκλέξει, τουλάχιστον, έναν (1) αντιπρόσωπο και οι οποίοι συγκεντρώνουν υπόλοιπο ψηφοδελτίων μεγαλύτερο από το 1/3 του εκλογικού μέτρου και που πλησιάζουν περισσότερο στο εκλογικό μέτρο.   
8. Αν μείνουν αδιάθετες έδρες και στη Δεύτερη  κατανομή, γίνεται Τρίτη και κατανέμονται από μία έδρα ή από ένα αντιπρόσωπο στους συνδυασμούς που έχουν μεγαλύτερο, υπόλοιπο, ψηφοδελτίων. Σε περίπτωση ισοδυναμίας γίνεται κλήρωση. 
9. Σε όλη τη διάρκεια της διεξαγωγής των αρχαιρεσιών, μέχρι και την ανακήρυξη των επιτυχόντων, μπορεί να παρευρίσκεται ένας αντιπρόσωπος από τον κάθε συνδυασμό.
10. Τα ψηφοδέλτια θα είναι από αρίγωτο χαρτί, θα πρέπει να έχουν όλα τις ίδιες διαστάσεις και το ίδιο χρώμα και την ίδια γραμματοσειρά και να κλείνεται, το καθένα, πριν ριχτεί στην κάλπη, σε φάκελο.
11. Τα ψηφοδέλτια θα γράφουν στο πάνω μέρος, με κεφαλαία γράμματα, την επωνυμία του συνδυασμού ή της παράταξης, εφόσον υπάρχει και στη συνέχεια
«ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ» και ακολούθως τα ονόματα των υποψηφίων μελών με αλφαβητική σειρά. Στη συνέχεια θα γράφεται η φράση «ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ» και θα ακολουθούν τα ονόματα των υποψηφίων μελών, μετά θα  γράφεται «ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΣΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ» και θα ακολουθούν τα ονόματα των υποψηφίων μελών.
 12. Τα ψηφοδέλτια για την ανάδειξη των Αντιπροσώπων  θα γράφουν στο πάνω μέρος, με κεφαλαία γράμματα, την επωνυμία του συνδυασμού ή της παράταξης, εφόσον υπάρχει και στην συνέχεια θα γράφεται «ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΤΗΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ» και θα ακολουθούν τα ονόματα των υποψηφίων μελών.
13. Δύναται, μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, οι εκλογές, των Αντιπροσώπων, να γίνονται ξεχωριστά.
14. Κάθε εκλογέας, μπορεί να θέσει αριθμό σταυρών προτίμησης ίσο με τον αριθμό των μελών του οργάνου, για το οποίο ψηφίζει, σύμφωνα με το σύστημα της απλής αναλογικής του άρθρου 12 του Ν. 1264/1982. Για τους  Αντιπροσώπους όσο είναι  τα μέλη που εκλέγονται. Σε περίπτωση ενός ενιαίου ψηφοδελτίου η Εφορευτική Επιτροπή, με απόφαση της, δύναται να καθορίσει τον αριθμό των  σταυρών προτίμησης,  για κάθε όργανο. 
Οι υποψήφιοι   θα σημειώνονται  με μπλε στυλό διαρκείας. Κάθε άλλο σημείο, πάνω στο ψηφοδέλτιο, αποτελεί  λόγο ακυρότητας του. 
15. Δικαίωμα υποψηφιότητας για τα όργανα της Ένωσης και τους αντιπροσώπους, έχουν όλα τα τακτικά μέλη της, που είναι οικονομικά τακτοποιημένα, εκτός από μέλη της εφορευτικής επιτροπής, στα οποία πριν από την εκλογή τους, τους έγινε αυτό γνωστό.
   16. Τα ίδια μέλη δεν μπορούν να είναι, ταυτόχρονα, υποψήφιοι για το Διοικητικό Συμβούλιο και για την Ελεγκτική Επιτροπή,  ενώ ο περιορισμός αυτός δεν ισχύει για τους Αντιπροσώπους και εκπρόσωπους στο Συμβούλιο Μεταθέσεων
   17. Το Διοικητικό Συμβούλιο συντάσσει εκλογικούς καταλόγους των μελών, που έχουν δικαίωμα ψήφου και τους παραδίδει, μαζί με τα ψηφοδέλτια και τους αντίστοιχους φακέλους στον πρόεδρο της Εφορευτικής Επιτροπής. Στους εκλογικούς καταλόγους εγγράφονται όσοι έγιναν μέλη, μέχρι την έναρξη της εκλογοαπολογιστικής συνέλευσης, η οποία αποφασίζει την προκήρυξη των εκλογών, εκτός  των πρώτων εκλογών, οπότε στους εκλογικούς καταλόγους εγγράφονται, όσοι απέκτησαν την ιδιότητα του μέλους, μέχρι την ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων, ήτοι δώδεκα (12) ημέρες, πριν από τις εκλογές.
18. Αυτονόητο είναι ότι, στους εκλογικούς καταλόγους συμπεριλαμβάνονται όσοι είναι οικονομικά τακτοποιημένοι. Μη οικονομικά τακτοποιημένα μέλη μπορούν την ημέρα της ψηφοφορίας να προστεθούν στο τέλος των καταλόγων και να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα, αφού καταβάλλουν τα οφειλόμενα στην επιτροπή, που θα ορισθεί, για το σκοπό, αυτό από τη Γενική Συνέλευση  και θα εκδίδει, προς τούτο, διπλότυπες αποδείξεις της Ένωσης. Εάν τυχόν δεν υπάρχουν  διπλότυπες αποδείξεις,  η ως άνω Επιτροπή μπορεί να συντάξει απόδειξη, σε απλό χαρτί και στη συνέχεια, με την παράδοση των εισπραχθέντων χρημάτων, να παραδώσει και το αντίγραφο της απλής απόδειξης, στον ταμία, ο οποίος θα εκδώσει κανονική απόδειξη στον ενδιαφερόμενο.
 19. Κάθε εκλογέας παίρνει από την εφορευτική επιτροπή τα ψηφοδέλτια και τους αντίστοιχους φακέλους και αποσύρεται στο παραβάν, όπου, αφού σημειώσει τους σταυρούς προτίμησης, μπροστά από τα ονόματα των υποψηφίων, τοποθετεί τα ψηφοδέλτια εντός των φάκελων, τα σφραγίζει και,  εν συνεχεία, ρίπτει τους φακέλους στις αντίστοιχες κάλπες.
20. Ειδική πινακίδα με τους αριθμούς των δικαιουμένων σταυρών για κάθε όργανο παραμένει ανηρτημένη σε εμφανές σημείο του χώρου διεξαγωγής των εκλογών, καθ΄ όλη τη διάρκεια της ψηφοφορίας, η δε Εφορευτική Επιτροπή γνωστοποιεί στους εκλογείς, που προσέρχονται, τον αριθμό των σταυρών, που δικαιούνται, για κάθε όργανο.                

ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Η διενέργεια των εκλογών γίνεται στην έδρα της Ένωσης, με ευθύνη της Εφορευτικής Επιτροπής, που εξελέγη, προς τούτο, από την εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση και προεδρεύεται από Δικαστικό Αντιπρόσωπο.
   Η Εφορευτική επιτροπή παραλαμβάνει τη σφραγίδα της Ένωσης, από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. ή της Γ.Σ, προβαίνει στον έλεγχο και τη σφράγιση της κάλπης, ελέγχει το δικαίωμα ψήφου, το εκλογικό συνδικαλιστικό βιβλιάριο ή το βιβλιάριο ασθενείας, μαζί με την ταυτότητα του εκλογέα, ενημερώνει τον κατάλογο, όπου υπογράφουν οι ψηφίσαντες, μονογράφει και σφραγίζει τους φακέλους. Η ψηφοφορία στην έδρα διαρκεί μία (1) ημέρα και από ώρες 08:00 μέχρι 18:00 Η εφορευτική επιτροπή έχει δικαίωμα να παρατείνει την ψηφοφορία,  εφόσον υπάρχουν μέλη που αναμένουν να ψηφίσουν. Κηρύσσει το τέλος της ψηφοφορίας και αποσφραγίζει τις κάλπες. Αν βρεθούν εντός της κάλπης φάκελοι περισσότεροι από τους ψηφίσαντες, μετά το ανακάτεμα, αφαιρείται ο αριθμός των, επιπλέον, φακέλων. Στη συνέχεια, αποσφραγίζει τους φακέλους και αριθμεί τα ψηφοδέλτια, η δε αρίθμηση μονογράφεται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής. Ακολουθεί καταμέτρηση των ψήφων, για κάθε συνδυασμό και των σταυρών προτίμησης και συντάσσεται πρακτικό σε τρία (3) αντίγραφα, όπου αναγράφονται: α) Αριθμός εγγεγραμμένων, β) αριθμός ψηφισάντων, γ) αριθμός άκυρων λευκών, δ) αριθμός εγκύρων ψηφοδελτίων, ε) αριθμός ψήφων που έλαβε ο κάθε συνδυασμός και  υποψήφιος, για κάθε όργανο, ανάλογα με τις ψήφους, που έλαβε, τόσο για το Διοικητικό Συμβούλιο, την  Ελεγκτική Επιτροπή και τον Εκπρόσωπο της Ένωσης στα Συμβούλια, όσο και για τους Αντιπροσώπους. Το πρακτικό υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής, σφραγίζεται και ένα αντίγραφό του, επισυνάπτεται, στο βιβλίο πρακτικών.
  Η εφορευτική επιτροπή υποχρεούται για την εφαρμογή κάθε διάταξης του παρόντος καταστατικού, εφόσον αυτή δεν αντιβαίνει στο νόμο. Επίσης η εφορευτική επιτροπή μπορεί να εκδώσει ανακοίνωση με οδηγίες προς τα μέλη, για να διευκολύνει την εκλογική διαδικασία, σε συνεργασία με το Δικαστικό Αντιπρόσωπο.


ΑΡΘΡΟ 16ο
ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΕΓΕΝΤΩΝ
Μετά τη διαλογή και σύνταξη των πρακτικών, ακολουθεί η ανακήρυξη των εκλεγέντων, για το Διοικητικό Συμβούλιο, την Ελεγκτική Επιτροπή, τον Εκπρόσωπο της Ένωσης στα Συμβούλια (Μεταθέσεων, Πειθαρχικά, Κρίσεων) και  για την ανάδειξη των Αντιπροσώπων της Ένωσης  για την Ομοσπονδία,  αντίστοιχα, καθώς και τους αναπληρωματικούς τους από κάθε συνδυασμό, σύμφωνα με το άρθρο 12 και 13 του Ν 1264/1982 (άρθρο 18 Ν. 3938/2011), ως ακολούθως: με πράξη της Εφορευτικής Επιτροπής αναγράφονται σε ειδικό πρακτικό, για κάθε συνδυασμό, κατά σειρά σταυρών προτίμησης, οι υποψήφιοι για όλα τα όργανα, χωριστά. Για κάθε όργανο εκλέγονται από κάθε συνδυασμό, εκείνοι, που πήραν τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης και ακολουθούν οι  αναπληρωματικοί τους.  Σε περίπτωση ισοψηφίας, γίνεται κλήρωση, για τη σειρά κατάταξης. Για  το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγονται οι εννέα (9) πρώτοι, για την Ελεγκτική Επιτροπή εκλέγονται  οι τρείς (3) πρώτοι, για τους εκπροσώπους της Ένωσης στα Συμβούλια (Μεταθέσεων, Πειθαρχικά, Κρίσεων) εκλέγεται ένας (1) από τον πλειοψηφούντα συνδυασμό και  για την ανάδειξη των Αντιπροσώπων της Ένωσης,  για την Ομοσπονδία,  εκλέγονται οι πρώτοι κατά σειράν σταυρών προτίμησης, από κάθε συνδυασμό  και συγκεκριμένα τόσοι όσο είναι το πηλίκο του αριθμού των ψηφισάντων, δια του μέτρου της Ομοσπονδίας. Σε περίπτωση που προκύπτει κλάσμα μεγαλύτερο από το μισό του μέτρου εκλέγεται ένας ακόμη αντιπρόσωπος, όπως ορίζεται από τα καταστατικά τους.

ΑΡΘΡΟ 17ο
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ
ΠΡΟΕΔΡΟΥ –ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ- ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ- ΤΑΜΙΑ –ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ –ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ –ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ- ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ.

Α)  ΠΡΟΕΔΡΟΣ
  Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. συγκαλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. ή μετά από έγγραφη αίτηση του 1/10 των οικονομικά τακτοποιημένων μελών της Ένωσης, όπου αναφέρονται τα θέματα για συζήτηση. Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί την Ένωση στα Δικαστήρια, σε κάθε Αρχή, φυσικό πρόσωπο και υπογράφει, μαζί με το Γραμματέα, όλα τα έγγραφα, τις προσκλήσεις των Γ.Σ., τα χρηματικά εντάλματα πληρωμών, τις επιταγές, τις εντολές για αναλήψεις από καταθέσεις της Ένωσης στις τράπεζες ή ταμιευτήρια (φροντίζει για την εφαρμογή των κανονισμών των τμημάτων της Ένωσης) και εποπτεύει τους λογαριασμούς και το Ταμείο της Ένωσης.


Β)   ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Τον Πρόεδρο, απόντα ή κωλυόμενο, αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος. Είναι υπεύθυνος : α) για τις δημόσιες σχέσεις της Ένωσης, β) παρακολουθεί καθημερινά τον τύπο, ενημερώνει το Δ.Σ, εισηγείται στο Δ.Σ. για την έκδοση δελτίων τύπου και εισηγείται συναντήσεις με παράγοντες της κοινωνικής ζωής, δ) φροντίζει για τη διανομή των εντύπων και των ανακοινώσεων της Ένωσης, της Ομοσπονδίας και κάθε άλλης Αρχής, ε) τηρεί αρχείο δημοσιευμάτων σχετικών με συνδικαλιστικά θέματα, στ) ενημερώνει το Δ.Σ. και τη Γ.Σ σχετικά με τα παραπάνω, ζ) είναι υπεύθυνος για την έκδοση των συνδικαλιστικών βιβλιαρίων των μελών της Ένωσης, η) έχει την ευθύνη λειτουργίας του καταναλωτικού ή πιστωτικού συνεταιρισμού και του συλλόγου Αιμοδοτών, θ) φροντίζει, παρακολουθεί και εισηγείται, στο Δ.Σ., μεθόδους και τρόπους, για την ανάπτυξη του συνδικαλιστικού πνεύματος των εργαζομένων, καθώς και την ανάπτυξη μορφών οργάνωσης συνεταιρισμού καταναλωτικού χαρακτήρα.

Γ) ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ο Γενικός Γραμματέας: α) διευθύνει και εποπτεύει το γραφείο και το γραφείο της Ένωσης, β) προσυπογράφει, με τον Πρόεδρο, όλα τα έγγραφα) γ) φυλάσσει την σφραγίδα της Ένωσης, δ) εισηγείται τα θέματα ημερήσιας διάταξης, ε) συντάσσει τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ., στ) τηρεί το πρωτόκολλο και την αλληλογραφία της Ένωσης και εκπροσωπεί αυτή σε κάθε Αρχή και κάθε φυσικό πρόσωπο,  μαζί με τον Πρόεδρο, ζ) τηρεί και ενημερώνει το βιβλίο μητρώου μελών, πρακτικών συνεδριάσεων Δ.Σ., Γενικών Συνελεύσεων και υποχρεούται, να παρέχει πληροφορίες και στοιχεία για τα παραπάνω, στα μέλη που θα το ζητήσουν, η) διατηρεί σφραγισμένο φάκελο με το εκλογικό υλικό, που του παραδόθηκε από την εφορευτική επιτροπή, μέχρι τη λήξη της θητείας του, καθώς και μαγνητοταινίες από τις συνεδριάσεις του Δ.Σ., επίσης μέχρι τη λήξη της θητείας του, θ) υποχρεούται να παρέχει αντίγραφο πρακτικών συνεδριάσεων του Δ.Σ., όταν ζητηθεί, έγγραφα, από μέλος και μετά από απόφαση του Δ.Σ. 

Δ.  ΤΑΜΙΑΣ
Ο Ταμίας φυλάσσει τη χρηματική περιουσία και κρατεί το ταμείο της Ένωσης, εισπράττει τις  έκτακτες εισφορές των μελών , τις δωρεές, κ.λ.π., εκδίδοντας, προς τούτο, διπλότυπες αποδείξεις της  Ένωσης. Ελέγχει, κάθε μήνα, το σύνολο των κατατεθέντων χρημάτων στο λογαριασμό της Ένωσης, από τη διαχείριση χρηματικού της ΕΛ.ΑΣ., τα οποία παρακρατεί, ως μηνιαίες τακτικές εισφορές των μελών, σύμφωνα με τις καταστάσεις που στέλνει η Ένωση, όπως προβλέπεται από την παράγραφο 6 του άρθρου 30α του Ν. 1264/1982, όπως προστέθηκε με τον Ν. 2265/94. Κάθε είσπραξη, είναι υποχρεωμένος να την καταθέτει μέσα σε εύλογο χρόνο,  από την πραγματοποίησή της, σε Ελληνική Τράπεζα ή το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, σε λογαριασμό Ταμιευτηρίου, επ’ ονόματι όλων των μελών του Δ.Σ. Έχει υποχρέωση να δίνει λογαριασμό όταν του ζητηθεί από το Δ.Σ.  Ο ταμίας μπορεί να κρατά, στα χέρια του, ένα ποσό, το ύψος του οποίου, καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ., για την αντιμετώπιση των αμέσων αναγκών της Ένωσης. Η ανάληψη των χρημάτων που έχουν κατατεθεί, γίνεται από τον Ταμία, με εντολές ή επιταγές, τις οποίες συνυπογράφει ο Πρόεδρος, μετά από απόφαση του Δ.Σ. Ο Ταμίας είναι υπόλογος και έχει ποινική και αστική ευθύνη για κάθε απώλεια χρημάτων, χωρίς ένταλμα.
Διατηρεί, σε ιδιαίτερους φακέλους, όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής, συντάσσει εξάμηνη απολογιστική έκθεση δαπανών και εξόδων την οποία υποβάλλει για έγκριση στο Δ.Σ. και στην Ε.Ε. , είναι υπεύθυνος του ταμείου αλληλοβοήθειας.

Ε) ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
α) Φροντίζει για την οργάνωση συγκεντρώσεων, σεμιναρίων , εορτών και εκδηλώσεων έπειτα από αποφάσεις του Δ.Σ., β) επιμελείται τον εξοπλισμό των γραφείων της Ένωσης, γ) είναι υπεύθυνος για την καλή οργάνωση και επιτυχή εκτέλεση των διαφόρων εκδηλώσεων πολιτιστικής καλλιέργειας και ψυχαγωγίας των μελών, με την εποπτεία του Δ.Σ., δ) συνεργάζεται με φορείς της πολιτείας και γενικότερα κοινωνικούς φορείς, ε) είναι υπεύθυνος για την  οργάνωση, σε συνεργασία με ομοειδείς ενώσεις εσωτερικού και εξωτερικού, ενημερωτικών – ψυχαγωγικών -εκπαιδευτικών εκδρομών των μελών και των οικογενειών τους.

ΣΤ. ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Τον οικονομικό έλεγχο του Δ.Σ. ασκεί τριμελής Ελεγκτική Επιτροπή, που εκλέγεται από μυστική ψηφοφορία, σύμφωνα με το άρθρο 15 του παρόντος, για τριετή θητεία και αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο και το Γ.Γ.  Συνέρχεται, με μέριμνα του πλειοψηφήσαντος, μέσα σε οκτώ (8) ημέρες από την εκλογή της. Αν αυτός αμελήσει, η σύγκλιση η συγκρότησή της σε Σώμα γίνεται από οποιοδήποτε άλλο εκλεγέν μέλος αυτής. Η Ε.Ε. συνέρχεται στα γραφεία της Ένωσης : α) Τακτικά κάθε εξάμηνο, για τον έλεγχο της οικονομικής διαχείρισης της Ένωσης,  και β) Έκτακτα  όταν καλείται από το Δ.Σ. της Ένωσης ή από τον Πρόεδρο της Ε.Ε. Η Ελεγκτική Επιτροπή τηρεί δικό της βιβλίο πρακτικών και λαμβάνει γνώση όλων των στοιχείων της οικονομικής κατάστασης  της Ένωσης.  Ο Ταμίας ειδοποιείται έγγραφα και οφείλει μέσα σε τρεις (3)  ημέρες να έχει στη διάθεσή της Ε.Ε. όλα τα στοιχεία. Η Ε.Ε. υποβάλλει την έκθεσή της στο Δ.Σ. της Ένωσης. Όταν όμως λήγει η τριετής οικονομική περίοδος (η οποία συμπίπτει με τη θητεία της), η Ε.Ε. υποβάλλει στη Γ.Σ. έκθεση της οικονομικής διαχείρισης της Ένωσης και τη γενική οικονομική κατάσταση. Σε περίπτωση που παρατηρήσει, οικονομικές ή διαχειριστικές ανωμαλίες, ζητά από τον πρόεδρο του Δ.Σ να συγκαλέσει έκτακτη Γ.Σ., μέσα σε δέκα (10) ημέρες.


 Ζ) ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ
Οι Αντιπροσώπων της Ένωσης  για την Ομοσπονδία, εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία και η θητεία τους είναι τρία (3) έτη. Εκπροσωπούν την Ένωση στο συνέδριο της Ομοσπονδίας και μεταφέρουν εκεί αυτούσια τις θέσεις του  Δ.Σ.,  μετά από συνεδρίαση, που πραγματοποιείται, με πρόσκλησή τους στο Δ.Σ. της Ένωσης και το οποίο προηγείται του τακτικού ή έκτακτου συνεδρίου της Ομοσπονδίας. Ύστερα από συνεννόηση με το Δ.Σ. της Ένωσης θέτουν υποψηφιότητα για όργανα  της Ομοσπονδίας. Και οι αντιπρόσωποι υπόκεινται στις διατάξεις του άρθρου 11 του καταστατικού σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του παρόντος άρθρου.

Η) ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ
Ο εκπρόσωπος της Ένωσης στα Συμβούλια εκλέγεται, με μυστική ψηφοφορία και η θητεία του είναι τρία (3) έτη. Εκπροσωπεί την Ένωση στο Συμβούλιο Μεταθέσεων του Νομού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 100/2003 αρθ. 13, καθώς και σε κάθε άλλο συμβούλιο, σε συνεργασία με το Δ.Σ.ΑΡΘΡΟ 18ο
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
Τροποποίηση του καταστατικού της Ένωσης μπορεί να γίνει με απόφαση της Γ.Σ.,  που συγκαλείται ειδικά για τον σκοπό αυτό, από το Διοικητικό Συμβούλιο ή με αίτηση του 1/4 των οικονομικά τακτοποιημένων μελών. Για να ληφθεί απόφαση τροποποίησης του καταστατικού απαιτείται η παρουσία του 1/2  των οικονομικά τακτοποιημένων μελών και η πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων.
ΑΡΘΡΟ 19ο
 Η Ένωση διαλύεται: α) με απόφαση της Γ.Σ των μελών και λαμβάνεται με απαρτία του 1/2 των μελών και με πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων μελών. β) όταν ο αριθμός των μελών της Ένωσης περιοριστεί σε λιγότερα από δέκα (10), γ) κατόπιν Δικαστικής Αποφάσεως.
 Η περιουσία της Ένωσης, που θα απομείνει, μετά την εκκαθάριση, περιέρχεται στο Γηροκομείο Καρδίτσας και σε περίπτωση μη ύπαρξής του, στο Γενικό Νοσοκομείο Καρδίτσας, ενώ το αρχείο του Συλλόγου (βιβλία, έγγραφα), στην υπερκείμενη ομοσπονδία.

ΑΡΘΡΟ 20ο
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
            Με την έγκριση της τροποποίησης του παρόντος καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ν. Καρδίτσας,  οφείλει, όπως ορίζει σχετικώς ο νόμος (πρβλ. άρθρο 18 παρ.5 του ν. 3938/2011), να προκηρύξει εκλογές για την ανάδειξη όλων των οργάνων της Ένωσης, όχι νωρίτερα από τέσσερεις (4) μήνες και όχι αργότερα από έξι (6) μήνες, από την έγκριση του, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 18 του Ν3938/2011.   Οτιδήποτε  δεν προβλέπεται από το καταστατικό αυτό, ρυθμίζεται από τις σχετικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα του Ν. 1264/1982 και του Ν. 2265/1994, όπως  τροποποιήθηκε με το άρθρο 18  του Ν. 3938/2011,  που αφορά τις Οργανώσεις  Αστυνομικών Υπαλλήλων της Ελληνικής Αστυνομίας. Για θέματα, που δεν προβλέπονται από τον Νόμο, αποφασίζει η Γενική Συνέλευση  της Ενώσεως.      

                                                       Καρδίτσα, 15 Σεπτεμβρίου 2011   

 Για το Διοικητικό Συμβούλιο

      Ο  Πρόεδρος                                         Ο   Γεν. Γραμματέας    ΜΑΥΡΟΓΙΩΡΓΟΣ Σωκράτης                            ΤΖΙΒΕΛΗΣ Γεώργιος

Δεν υπάρχουν σχόλια: