Δευτέρα, 29 Σεπτεμβρίου 2014

Δευτέρα, 29 Σεπτέμβριος 2014 10:56

Η καλοστημένη παγίδα και το ΤΕΑΠΑΣΑ

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(1 Ψήφος)
Η καλοστημένη παγίδα και το ΤΕΑΠΑΣΑ
Αναδημοσίευση από το " enatokalopaidi.blogspot.gr "
 
"Σε προηγούμενη ανάρτησή μας αναδείξαμε πώς η κυβέρνηση μετέθεσε τις δικές της ευθύνες για το ΤΕΑΠΑΣΑ, στις πλάτες των συνδικαλιστών της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής. Με μια καλοστημένη παγίδα, τους ζητά να αποφασίσουν τώρα αν το Ταμείο τους θα ενταχθεί στο ΕΤΕΑ ή αν θα
ακολουθήσει την πορεία των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης. Ο Γιώργος Ρωμανιάς στο βιβλίο του Μύθοι για το Ασφαλιστικό (Αφοι Βλάσση, 2009) ανέδειξε τι πρέπει να προσέξουν τα συνδικάτα και ήταν ιδιαίτερα κατατοπιστικός όσον αφορά τα ΤΕΑ, τονίζοντας ότι αποτελούν ΝΠΙΔ και άρα τίθενται εκτός του πεδίου λειτουργίας της κοινωνικής ασφάλισης. Αυτό σημαίνει ότι όσοι υποστηρίζουν ήδη την μετατροπή του ΤΕΑΠΑΣΑ σε ΤΕΑ ενσυνείδητα ωθούν τους συναδέλφους τους σε μια «ιδιωτική υπόθεση», με ό,τι αυτό συνεπάγεται για μια δημόσια υπηρεσία και μάλιστα πρώτης αιχμής. Μιλάμε για το σκληρό πυρήνα της κρατικής εξουσίας, που για πρώτη φορά με τόση άνεση αφήνεται στα νύχια της κερδοσκοπίας από εκείνους που έχουν ορκιστεί να φυλάνε Θερμοπύλες. Προσέξτε τι γράφει ο Γ. Ρωμανιάς:
 
Το ΣτΕ έχει ήδη κρίνει ότι «η έννοια του άρθρου 22, παρ. 4 του Συντ/τος είναι ότι εκεί όπου ο νόμος καθιερώνει την υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση και ειδικότε­ρα θεσπίζει την υποχρεωτική καταβολή ασφαλιστικής εισφοράς, είτε από μέρους του μισθωτού, είτε από μέρους του εργοδότη, οφείλει να καθιστά φορέα της μόνο το κράτος ή νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου που κι αυτά είναι δημόσιες υπηρεσίες καθ' ύλη, όμως, αποκεντρωμένες. Είτε ως κύρια είτε ως επικουρική, η υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση έχει εξαιρεθεί με την πιο πάνω συνταγματι­κή διάταξη από το χώρο της ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Τούτο δε έγινε για λόγους δημοσίου συμφέροντος και ειδικότερα για να προστατευθούν όσοι υποχρεωτικώς ασφαλίζονται ή καταβάλλουν ασφαλιστικές εισφορές από τους επιχειρηματικούς κινδύνους που συνδέονται με την άσκηση της ασφαλιστικής λειτουργίας από ιδιω­τικούς φορείς.
Επισημαίνεται ότι η άποψη του ΣτΕ είναι σύμφωνη και με τις αντίστοιχες προβλέ­ψεις της ΔΣΕ 102/1952 (που έχει επικυρώσει και η χώρα μας με το Ν. 3251/1955) αλλά και της ΔΣΕ 128.
 
Όπως έχει ήδη αναπτυχθεί στο πρώτο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας («Η έν­νοια της κοινωνικής ασφάλισης»), σύμφωνα με τα άρθρα 71 παρ. 2 και 72 της ΔΣΕ 102 και τα άρθρα 35 και 36 της ΔΣΕ 128.
Η γενική ευθύνη για την πρόσφορη διοίκηση τόσο των ιδρυμάτων (διοικούνται πάντοτε από δημόσιες αρχές) όσο και των δημόσιων υπηρεσιών, που είναι επιφορτισμένα για την εφαρμογή της κοινωνικής ασφάλισης ανήκει στο Κράτος, ενώ το έργο της καταβολής των παροχών διεξάγεται είτε από ένα ίδρυμα διοικού­μενο από τις δημόσιες αρχές είτε από κυβερνητικό τμήμα είτε από άλλης μορφής νομικό πρόσωπο οπότε, όμως, στη σύνθεσή του συμμετέχουν υποχρεωτικώς, με αποφασιστικές αρμοδιότητες, εκπρόσωποι των δικαιούχων και κατά την επιλογή του εθνικού νομοθέτη και εκπρόσωποι του κράτους και των εργοδοτών.
 
♦ Από τη διατύπωση της παρ. 2 του άρθρου 7 συνάγεται ότι η παρεχόμενη ασφα­λιστική προστασία από τα ΤΕΑ δε συνιστά κοινωνική ασφάλιση, αφού βρίσκεται «πέραν της παρεχόμενης προστασίας από την υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση».
 
♦  Ο Ν. 3029/2002 καθιερώνει διπλή προαιρετικότητα: τα ΤΕΑ ιδρύονται προαι­ρετικά (άρθρο 7, παρ. 3) αλλά και (κατά ή μετά την ίδρυσή τους) «η υπαγωγή στην ασφάλιση των ΤΕΑ είναι προαιρετική» (παρ. 9, άρθρου 7, βλ. και παρ. 10 «0 ασφαλισμένος έχει δικαίωμα να ζητήσει τη διαγραφή του από το ΤΕΑ, εφόσον έχει ελάχιστο χρόνο ασφάλισης» αλλά και παρ. 11 περί των προϋποθέσεων και της διαδικασίας άσκησης των προϋποθέσεων διαγραφής από τα ΤΕΑ). Με βάση, όμως, τις ρυθμίσεις της Διεθνούς Σύμβασης 102/1952 (που έχει, όπως αναφέρθηκε πιο πάνω, επικυρώσει και η χώρα μας με το Ν. 3251/1955) αλλά και με μεγάλο αριθμό επιμέρους ειδικότερων νομοθετικών ρυθμίσεων, η κοινωνική ασφάλιση έχει υπο­χρεωτικό χαρακτήρα.
 
♦  Τα ΤΕΑ μπορούν να ιδρυθούν και με συλλογική σύμβαση Εργασίας (άρθρο 7, παρ. 3), ενώ τα θέματα της κοινωνικής ασφάλισης έχουν εξαιρεθεί από το αντικεί­μενο των ΣΣΕ.
 
♦ Το κράτος δε συμμετέχει στη διαδικασία ίδρυσης, οργάνωσης, λειτουργίας, διαχείρισης, χρηματοδότησης και διοίκησης των ΤΕΑ. Η τυχόν προβολή της ένστασης ότι το κράτος δηλώνει «παρόν» στην οργάνωση και τη λειτουργία των ΤΕΑ δεν πείθει. Ασφαλώς, το κράτος μεριμνά για τη σωστή λειτουργία των ΤΕΑ και τη φε­ρέγγυα διαχείριση της περιουσίας τους, με στόχο να προστατεύσει τα δικαιώμα­τα των μελών τους (άρθρο 9, παρ. β, γ, δ, ζ, η, και θ του Ν. 3029/2002). Όμως, ποτέ το κράτος δε συμμετέχει ενεργά, το ίδιο, στη ζωή των ΤΕΑ. Στην κοινωνική ασφάλιση το κράτος είναι ενεργός «παίκτης»: δεν περιορίζεται απλώς στον ορισμό των κανόνων του «παιγνιδιού» και στην εποπτεία και διασφάλιση της νόμιμης και αποτελεσματικής συμπεριφοράς των «παικτών», αλλά συμμετέχει και το ίδιο ως ενεργός παίκτης. Αντιθέτως, στα ΤΕΑ το κράτος είναι επόπτης της τήρησης της νομιμότητας, ορίζει τους όρους του παιγνιδιού και παρακολουθεί και επιβάλλει τη συμμόρφωση των παικτών προς τους κανόνες αυτούς. Το ίδιο, όμως, το κράτος δε συμμετέχει στο παιγνίδι, δεν είναι «παίκτης». Για τους λόγους αυτούς, ακριβώς, το κράτος δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη εγγυητού, σε περιπτώσεις ενδε­χόμενων εσφαλμένων επενδυτικών αποφάσεων. Τη μοναδική εγγύηση κάλυψης πιθανών αποτυχιών στις επενδύσεις των ΤΕΑ, μπορεί να αποτελέσει η υποχρεωτική αντασφάλιση (άρθρο 7, παρ. 4, εδ. β, Ν. 3029/2002: υποχρεωτική ρύθμιση της αντασφάλισης ή αμοιβαίας ασφάλισης από το Καταστατικό του Ταμείου και άρθρο 7, παρ. 18: καθορισμός όρων αντασφάλισης ή αμοιβαίας ασφάλισης των ΤΕΑ με Απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, μετά από γνώμη της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής).
♦  Σε πλήρη αντίθεση με ό,τι ισχύει στην κοινωνική ασφάλιση, στην περίπτωση των ΤΕΑ δεν καθιερώνεται οποιαδήποτε σχέση μεταξύ παροχής και ανάγκης. Αντι­θέτως, οι παροχές των ΤΕΑ αντικρίζονται ευθέως με τις εισφορές, έστω και στα πλαίσια (όχι πάντοτε) της συλλογικής επένδυσης. Δεν τίθεται θέμα επάρκειας της παροχής: τα ΤΕΑ λειτουργούν με στόχο τη συλλογική, καταρχήν, ανταποδοτικότη­τα (άρθρο 7, παρ. 5, 11, 16, 17 και 19 Ν. 3029/2002)»κλπ.
Πηγή: BLOKO.GR
.
    

ΕΝΩΣΗ    ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ   ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
                    ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
                                                     Καρδίτσα 3-9-2014

                            Δ Ε Λ Τ Ι Ο   Τ Υ Π Ο Υ


            Σχετικά με τα δυσάρεστα γεγονότα που έλαβαν χώρα το περασμένο Σάββατο, κατά τη διάρκεια του ποδοσφαιρικού αγώνα της Αναγέννησης με τον Εθνικό Γαζώρου στο Δ.Α.Κ. Καρδίτσας, θεωρούμε υποχρέωση μας να παραθέσουμε τις απόψεις μας, ώστε οι φιλήσυχοι συμπολίτες μας να έχουν ολοκληρωμένη ενημέρωση. Προς αποκατάσταση της αλήθειας, την οποία κάποιοι διαμορφωτές της κοινής γνώμης αρέσκονται να αναφέρουν μισή ή παραποιημένη, αναφέρουμε τα συμβάντα όπως ακριβώς έγιναν:

             Προς το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, και ενώ είχαν προηγηθεί συστάσεις από τα μεγάφωνα για πιθανή διακοπή του αγώνα εάν δεν σταματούσε η χρήση λέιζερ από φίλαθλο, αστυνομικός με πολιτική περιβολή που είχε εντοπίσει τον πολύ μικρής ηλικίας φίλαθλο ανάμεσα στους υπόλοιπους οπαδούς ανέβηκε στην κερκίδα και του ζήτησε να παραδώσει το λέιζερ, χωρίς άλλες συνέπειες. Σκοπός ήταν η αποφυγή διακοπής του αγώνα και, αυτονόητα, η προστασία της ομάδας της Αναγέννησης. Βέβαια, αυτό θα έπρεπε να ήταν αυτονόητο και για τους διοικούντες, όπως και για τους υγιείς φιλάθλους. Ενώ το αυτονόητο λοιπόν είχε συμβεί και το λέιζερ είχε σταματήσει να λειτουργεί, εντελώς αναίτια ομάδα οργανωμένων οπαδών, προφανώς προκατειλημμένοι απέναντι στην Αστυνομία, επιτέθηκαν στο συγκεκριμένο αστυνομικό μαζικά και δημιούργησαν μια κατάσταση επικίνδυνη για τη σωματική του ακεραιότητα. Κατόπιν αυτού, επενέβησαν διαδοχικά η Ο.Π.Κ.Ε. και η Διμοιρία Υποστήριξης, με μόνο αντικειμενικό σκοπό να προστατεύσουν τον αστυνομικό που δέχτηκε επίθεση και κινδύνευε. Και αυτές οι δυνάμεις δέχτηκαν επίθεση από τη συγκεκριμένη ομάδα οπαδών, που βλέπει στην παρουσία τους τον μέγιστο εχθρό, άγνωστο για ποιο λόγο. Στη συνέχεια και μετά την εκτόνωση της κατάστασης ο αγώνας διεξήχθη και τελείωσε ομαλά. Στο τέλος του αγώνα και ενώ οι ανωτέρω δυνάμεις, οι οποίες πρέπει να τονιστεί ότι δεν ήταν σε πλήρη σύνθεση αλλά ελλιπέστατες, παρατάχθηκαν έξω από το Δ.Α.Κ., όπως γίνεται συνήθως κατά την αποχώρηση των φιλάθλων. Κατά τη διάρκεια της αποχώρησης αστυνομικοί, οι οποίοι προηγουμένως είχαν δεχτεί την επίθεση, αναγνώρισαν στο πρόσωπο συγκεκριμένου οπαδού αυτόν που είχε πρωτοστατήσει στα επεισόδια εναντίον τους και επιχείρησαν να τον συλλάβουν, ως ο Νόμος υποχρεώνει και όχι απλά δίνει το δικαίωμα στους αστυνομικούς. Τότε κάποιοι από τους οπαδούς που αποχωρούσαν, «φιλήσυχοι φίλαθλοι και οικογενειάρχες» κατά μερικούς, «επιστήμονες και καθηγητές» κατ’ άλλους, επιτέθηκαν στους αστυνομικούς που επιχειρούσαν τη σύλληψη, με αποτέλεσμα να προκληθεί εκ νέου ένταση, η οποία εκτονώθηκε λίγο μετά.


Θέτουμε τα παρακάτω ερωτήματα, αναγνωρίζοντας καταρχήν ότι έγιναν και υπηρεσιακά λάθη κατά τη διαχείριση των συμβάντων:

1.     Αστυνομικοί που δέχονται επίθεση από ομάδες οπαδών, πρέπει να στέκονται στωικά μπροστά τους και να μην αντιδρούν;
2.     Οι «φιλήσυχοι φίλαθλοι και οικογενειάρχες» και οι «επιστήμονες και καθηγητές» είναι υπεράνω του Νόμου και θεωρούν υποχρέωση τους να παρεμβαίνουν στο έργο στης Αστυνομίας; Γνωρίζουν άραγε ότι οι ίδιοι διαπράττουν αδίκημα όταν επιχειρούν να ματαιώσουν σύλληψη, αδίκημα για το οποίο είναι πιθανόν σύντομα να λογοδοτήσουν οι ίδιοι στη δικαιοσύνη;
3.     Οι διαμορφωτές της κοινής γνώμης που επιλέγουν να παραθέσουν την αλήθεια όπως βολεύει κάθε φορά τους ίδιους, επιθυμούν την ευνομία στα γήπεδα ή τα θεωρούν πεδία εκτόνωσης για τον κάθε πονεμένο αυτής της ζωής; Το να επικροτούν παράνομες συμπεριφορές θεωρούν ότι τους κάνει αρεστούς στις τάξεις των φιλάθλων ή οπαδών; Γνωρίζουν άραγε τη γνώμη που έχουν οι υγιείς φίλαθλοι για τους ίδιους. Γιατί άραγε δεν κλήθηκε να εκφράσει τις απόψεις του από τους ίδιους; Γιατί άραγε δεν αναφέρθηκε πουθενά ο τραυματισμός αστυνομικών;
4.     Η διοίκηση της Αναγέννησης, που πραγματικά είναι γνωστό ότι μοχθεί για την ομάδα, γιατί δεν λαμβάνει δικά της μέτρα για την απομάκρυνση των «προβληματικών οπαδών» από το γήπεδο; Αυτοί οι άνθρωποι μόνο για κακό έρχονται στο γήπεδο και σίγουρα δεν νοιάζονται για το καλό της ομάδας. Επίσης εάν για κάποιο λόγο δεν θεωρεί ικανούς τους αστυνομικούς της Καρδίτσας, για ποιο λόγο δεν φροντίζει να λάβει δικά της μέτρα εντός του γηπέδου, με ιδιωτική εταιρεία;

          Εν κατακλείδι, ας ξέρουν οι συμπολίτες μας ότι οι Αστυνομικοί της Καρδίτσας δεν έχουν τίποτα εναντίον τους, ούτε εναντίον των φιλάθλων που υποστηρίζουν τη μεγαλύτερη ομάδα της περιοχής μας. Άλλωστε πολλοί από εμάς πηγαίνουν στο γήπεδο και ως φίλαθλοι και όχι μόνο για υπηρεσιακούς λόγους. Δεν είναι όμως δυνατό επειδή κάποιοι θεωρούν ότι πρέπει να λειτουργεί το γήπεδο ως «ζούγκλα» να είναι αυτό επιτρεπτό και αυτονόητο.

Διαχρονικά η Ένωση μας και η Π.Ο.Α.Σ.Υ. ζητούν την απεμπλοκή των δυνάμεων της Αστυνομίας από τα μέτρα τάξης εντός του γηπέδου, όπως γίνεται στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης. Οι αστυνομικοί που απασχολούνται κάθε Σαββατοκύριακο στα γήπεδα όλης της Χώρας είναι χιλιάδες και η απουσία τους από την πραγματική αστυνόμευση των πόλεων και της υπαίθρου είναι ολοφάνερη.

Ευχόμαστε κάθε επιτυχία στην Αναγέννηση
για την περίοδο που άρχισε το Σάββατο.

Για το Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                            Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


  ΜΠΟΥΝΤΟΥΡΗΣ  Άγγελος                               ΤΖΕΡΤΖΕΛΑΣ  Γεώργιος

Κυριακή, 28 Σεπτεμβρίου 2014

Κυριακή, 28 Σεπτέμβριος 2014 09:31

Δείτε τα «ψίχουλα» που θα επιστραφούν στους ένστολους (ΒΙΝΤΕΟ -ΠΙΝΑΚΕΣ)

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(8 ψήφοι)
Δείτε τα «ψίχουλα» που θα επιστραφούν στους ένστολους (ΒΙΝΤΕΟ -ΠΙΝΑΚΕΣ)
Αναδημοσίευση από staratalogia.blogspot.gr
Στην χθεσινή (27/09/2014) πρωινή εκπομπή του ΣΚΑΙ ο Αυτιάς παρουσίασε τις επιστροφές - «ψίχουλα» (μεικτά) στις αποδοχές των στελεχών ΕΔ-ΣΑ, όπως τα έχει ανακοινώσει το ΥΠ.ΟΙΚ. Η δε βοηθός του Μάγδα (και οι καλεσμένοι του) απορούσε (απορούσαν) για
το πόσο πολύ χαμηλά ήταν αυτά τα ποσά!!!


Κάντε κλικ στις παρακάτω φωτό για μεγέθυνση ή για αναπαραγωγή του σχετικού βίντεο:

ΒΙΝΤΕΟ: Ο ΑΥΤΙΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΤΑ «ΨΙΧΟΥΛΑ»
.ΠΗΓΗ: BLOKO.GR