Δευτέρα, 25 Νοεμβρίου 2013

ΔΥΝΑΜΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ :Πλήρης ανάλυση για το ωράριο εργασίας

Δημοσιευμένο στο : http://www.dynami-an.gr
Σάββατο, 23 Νοέμβριος 2013
-Ξεκινώντας αρχικά αναφέρουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 1 οι ώρες εργασίες κατά την πενθήμερη εργασία, δηλαδή κατά το χρονικό διάστημα από Δευτέρα έως Παρασκευή κάθε εβδομάδας, είναι: α) οι ώρες που προβλέπονται από το ωράριο εργασίας, το οποίο ισχύει για τις Δημόσιες Υπηρεσίες για όσους εκτελούν γραμματειακή ή γραφική υπηρεσία και υπηρεσία κάθε ειδικότητας,
β) τριάντα δύο (32) ώρες για όσους εκτελούν εξωτερικές ή εσωτερικές υπηρεσίες σε αλλαγές 24ωρης ή 16ωρης ή 12ωρης ή 8ωρης βάσης (αξιωματικοί υπηρεσίας, σκοποί καταστημάτων και κρατητηρίων, αστυνομικοί σκοποί, οδηγοί και πληρώματα αυτοκινήτων, διμοιριών κ.α ),
γ) τριάντα (30)ώρες για όσους εκτελούν υπηρεσία μοτοσικλετιστή τάξης ή ασφάλειας και ακίνητου σκοπού ρυθμιστή τροχαίας κίνησης σε αλλαγή 6ωρης βάσης και δ) οι ώρες εργασίας των γραφείων των Δημοσίων Υπηρεσιών για του Διευθυντές, Διοικητές και Προϊσταμένους των Υπηρεσιών.
Διαπιστώνουμε δηλαδή ότι κατά τις ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή ισχύουν τα ως άνω χρονικά όρια εργασίας. Οι ώρες αυτές μπορούν να κατανεμηθούν ισάξια μέσα στη πενθήμερη εργασία ή με βάση το σύστημα εργασίας (αναφέρεται στο άρθρο 1 η διάρκεια υπηρεσίας ως 24ωρη, 16ωρη, 12ωρη, 8ωρη, 6ωρη ή ωράριο λειτουργίας των Δημοσίων Υπηρεσιών ) που θα ορίσει ο Διοικητής της Υπηρεσίας, όπως αναφέρεται στη παράγραφο 2 του άρθρου 1. Αναφέροντας ακόμα πως στις Υπηρεσίες που εφαρμόζονται συστήματα εργασίας εναλλασσόμενων αλλαγών (κυλιόμενο), η τήρηση του προβλεπόμενου χρόνου εργασίας σε εβδομαδιαία βάση, μπορεί να ρυθμίζεται, κατά περίπτωση, με τη χορήγηση μόνο των δικαιούμενων ημερήσιων αναπαύσεων κάθε φορά που ολοκληρώνονται οι αλλαγές του συστήματος εργασίας.

Συνεχίζοντας με την παράγραφο 3 του ίδιου άρθρου, αναφέρεται ότι η εργασία τις ημέρες πέραν του πενθημέρου (δηλαδή Σάββατο – Κυριακή) μπορεί να επιβληθεί υποχρεωτικά εφόσον οι υπηρεσιακές ανάγκες το επιβάλλουν κατά την κρίση των Διοικητών των οικείων Υπηρεσιών. Ο συνολικός χρόνος εργασίας εβδομαδιαίος (δηλαδή από Δευτέρα έως Κυριακή) για τους εκτελούντες υπηρεσία αξιωματικού υπηρεσίας, οδηγών και πληρωμάτων περιπολικών, διμοιριών και όσων αναφέρονται στο παρόν Π.Δ στην παράγραφο 1 στη περίπτωση (β) πρέπει να είναι σαράντα (40) ώρες, ενώ γραμματειακής υποστήριξης και λοιπών αναφερόμενων στις περιπτώσεις (α) και (δ) σαράντα δυο (42) ώρες και οδηγών μοτοσικλετών και λοιπών αναφερόμενων στην περίπτωση (γ) τριάντα έξι (36) ώρες.
Εδώ παραθέτουμε και την υπ αριθμ. 7010/5/83 από 21/11/1994 εγκύκλιο - διαταγή του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας σύμφωνα με την οποία και συγκεκριμένα στην παράγραφο 1 στο στοιχείο (ε) αναφέρεται ότι ο χρόνος εργασίας κατά τις ημέρες ανάπαυσης (Σάββατο και Κυριακή) πρέπει να είναι ανάλογος του μέσου ημερήσιου χρόνου εργασίας κατά τις εργάσιμες ημέρες και δεν απαιτείται συγκεκριμένος χρόνος εργασίας για την καταβολή της ημερήσια ανάπαυσης ή αποζημίωσης για την εργασία πέρα του πενθημέρου παρά μόνο σύμφωνα με το Π.Δ το άρθρο 2 παράγραφο 1 η έναρξη η λήξη της υπηρεσίας να γίνεται ημερολογιακά το Σάββατο ή την Κυριακή.
Επιπρόσθετα στην ανωτέρω αναφερόμενη διαταγή και συγκεκριμένα στην παράγραφο 1 στοιχείο ζ αναφέρεται ότι ξεχωρίζεται η αποζημίωση από την ημερήσια ανάπαυση, καθόσον γίνεται αφού το αστυνομικό προσωπικό έχει τεθεί σε υπηρεσία ημερολογιακά στη διάρκεια της ημέρας Σάββατο ή Κυριακή καθ υπέρβαση του εργασιακού βίου μεταξύ Δευτέρας και Παρασκευής. Άρα είναι λάθος ο ισχυρισμός ότι επειδή καταβάλλεται αποζημίωση παύει να ισχύει και το γεγονός ότι γενάτε επιπλέον ημερήσια ανάπαυση.
Στη συνέχεια και συγκεκριμένα στην παράγραφό 7 του παρόντος Π.Δ διατυπώνεται η ανακοίνωση της υπηρεσίας, η οποία υποχρεωτικά γίνεται μέχρι την 14:00 ώρα της προηγούμενης και η μεταβολή της δεν επιτρέπεται. Ειδικά η ανακοίνωση της υπηρεσίας για τις αργίες και την επομένη εργάσιμη αυτών γίνεται υποχρεωτικά, μέχρι την 14:00 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας και για το Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα μέχρι την 14:00 της Παρασκευής.
Η υπηρεσία αστυνομικών μέτρων για γνωστές συναθροίσεις και συγκεντρώσεις διατάσσεται από τις Υπηρεσίες επιπέδου Διεύθυνσης και άνω τουλάχιστον δυο ημέρες πριν την εκδήλωση αυτών. Πιστεύουμε ότι οι αγώνες ποδοσφαίρου και λοιπών αθλημάτων, είναι γνωστοί βδομάδες πιο μπροστά ενώ οι εθνικές επέτειοι 17 Νοέμβρη, 28η Οκτωβρίου, 25η Μαρτίου δεν ανακοινώνονται τελευταία στιγμή, γνωρίζουμε άπαντες ποιες είναι και τις εορταστικές εκδηλώσεις αυτών. Ακόμα οι επισκέψεις επισήμων προσώπων καθώς και το πρόγραμμα αυτών λαμβάνονται σε γνώση μήνες ή βδομάδες πριν. Άρα δεν υπάρχει σε καμία περίπτωση δικαιολογία να στέλνονται μέτρα στις δέκα το βράδυ της προηγούμενης μέρας λήψης των μέτρων.
Επιπλέον μην αφήσουμε απ έξω το εδάφιο β΄ της παραγράφου 7 γατί αν δεν καταγράφονται ορθώς και όπως έχουν διατεθεί οι υπηρεσίες των υπηρετούντων τότε λένε το ρητό «Μετά από την απομάκρυνση από το ταμείο ουδέν λάθος αναγνωρίζεται».
Το άρθρο 2 μας δίνει ξεκάθαρα την έννοια των όρων που αναφέρθηκαν πολλοι από αυτούς παραπάνω. Πλην όμως παρατηρώντας στην παράγραφο 3 του άρθρου ότι η νυκτερινή βάρδια θεωρείται εργασία της ημέρας λήξης αυτής, σε συνδυασμό και με την παράγραφο 2 του άρθρου 3 του παρόντος Π.Δ όπου δεν επιτρέπει την διάθεση του αστυνομικού προσωπικού σε υπηρεσία δυο αλλαγών εντός του ίδιου ημερολογιακού 24ώρου η διπλή νυκτερινή απασχόληση δηλαδή δυο συνεχόμενες ή και παραπάνω νυκτερινές υπηρεσίες δεν επιτρέπονται πλην των περιπτώσεων της παροχής επιπρόσθετης εργασίας που καλύπτεται από την επιφυλακή και τη περίπτωση της παραγράφου 4 του άρθρου 1 όπου αναφέρεται ότι για την αντιμετώπιση έκτατων και απρόβλεπτων υπηρεσιακών αναγκών, ιδίως τάξης, ασφάλειας ή τροχαίας, με διαταγή του διοικητή αξιωματικού και ύστερα από έγκριση της αμέσως προϊστάμενης του Υπηρεσίας, η οποία χορηγείται κατόπιν ελέγχου της βασιμότητας των προβαλλόμενων λόγων.
Αλλά εδώ ας προστεθεί ότι στην παράγραφο 4 του άρθρου 1 αναφέρεται ότι ο επιπρόσθετος χρόνος υπηρεσίας υπολογίζεται στη διάρκεια της εβδομαδιαίας απασχόλησης.
Τέλος αναφέρουμε ότι το αστυνομικό προσωπικό το οποίο εκτελεί υπηρεσία σε αλλαγές 8ωρης ή 6ωρης βάσης δεν διατίθεται σε εκτέλεση νέας υπηρεσίας τις επόμενες δεκαέξι ή δώδεκα ώρες, αντίστοιχα από τη λήξη αυτής πλην των περιπτώσεων της παραγράφου 4 του άρθρου 1 που αναλύθηκαν παραπάνω.
Πιστεύουμε πως οι υπηρεσίες εφαρμόζουν πλήρως το Π.Δ αλλά όπου δεν εφαρμόζεται θα υπάρξει συμμόρφωση ως προς αυτό καθώς τα εργασιακά μας δικαιώματα δεν χαρίζονται.
Σε οποιαδήποτε απορία δημιουργηθεί πάνω σε όλα τα ανωτέρω είμαστε κοντά σας και μαζί σας να την απαντήσουμε και όπου τεθεί κάτι άλλο να την διεκδικήσουμε.

Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΥΝΑΜΗΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ
ΚΟΝΤΑ ΣΤΟ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟ

Πηγή: http://www.dynami-an.gr/index.php/2013-01-28-17-03-40/2013-01-31-00-10-55/514-ti

Ενημέρωση σχετικά με τις αυθαίρετες ανακλησεις ημερησίων αναπαύσεων - ρεπό του αστυνομικού προσωπικο

Δημοσιευμένο στο : http://www.eayth.gr
Σάββατο, 23 Νοέμβριος 2013
-ΕΝΩΣΗ  ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. 22 Νοεμβρίου 2013
Αριθ. Πρωτ.: 232/2013
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
(ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ ΡΕΠΟ)

Η Ένωσή μας και συγκεκριμένα το Προεδρείο συνεδρίασε και σε συνεργασία με τους νομικούς συμβούλους, ενημερώνει τα κάτωθι, σχετικά με τις αυθαίρετες ανακλήσεις ημερησίων αναπαύσεων - ρεπό του αστυνομικού προσωπικού της Γ.Α.Δ.Θ.:
Το ισχύον νομικό καθεστώς, ρητά και ξεκάθαρα, προβλέπει ότι για να ανακληθεί μία ημερήσια ανάπαυση-ρεπό, η οποία έχει νόμιμα ανακοινωθεί σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 7 του Π.Δ. 394/2001 μέχρι την 14:00 ώρα της προηγούμενης ημέρας και την 14:00 ώρα την Παρασκευή για το χρονικό διάστημα μέχρι τη Δευτέρα, ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΜΟΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ, σύμφωνα με τοάρθρο 3 του Π.Δ. 394/2001 σε συνδυασμό με το άρθρο 12 του Π.Δ. 27/1986.
Επομένως, ειδικά οι Διευθύνσεις Αστυνομίας, Ασφαλείας και Αστνομικών Επιχειρήσεων Θεσσαλονίκης της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης, οι οποίες συνεχώς, επαναλαμβανόμενα και αυθαίρετα προβαίνουν σε αυθαίρετες ανακλησεις ρεπό, παραβιάζουν την ισχύουσα νομοθεσία και διαπράττουν ποινικά και πειθαρχικά αδικήματα και ενδεχομένως αδικοπραξίες σε επίπεδο αστικού δικαίου και παραβιάσεις εργασιακής νομοθεσίας με το ενδεχόμενο προσφυγών στα Διοικητικά Δικαστήρια. 
Ειδικότερα, τόσο σε αντικειμενικό επίπεδο παραβιάζονται οι διατάξεις των ανωτέρω Π.Δ. οι οποίες είναι δεσμευτικές για τη Διοίκηση, που οφείλει να τις γνωρίζει και εξάλλου, το συνδικαλιστικό κίνημα τους τις έχει γνωστοποιήσει πολλές φορές, όσο και σε υποκειμενικό επίπεδο εφόσον γνωρίζει το ισχύον νομικό καθεστώς η Διοίκηση, δηλαδή οι αρμόδιοι αξιωματικοί, και έχει ανακοινωθεί η υπηρεσία της επόμενης ημέρας την 14:00, δεν μπορεί να σε καμία περίπτωση να ανακληθεί το ρεπό κανενός αστυνομικού, χωρίς την απαραίτητα Υπουργική Απόφαση, και έτσι οι αρμόδιοι αξιωματικοί ενεργούν με πρόθεση, με δόλο στην παραβίαση της νομοθεσίας και σ την καταπάτηση των εργασιακών δικαιωμάτων των αστυνομικών.
ΔΗΛΑΔΗ , ΣΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ, ΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΤΕΙΤΑΙ ΤΟ ΑΔΙΚΗΜΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 259 Π.Κ.
Άλλο βέβαια η διάταξη που προβλέπει ότι όλοι οι αστυνομικοί σπεύδουν στην Υπηρεσία τους όταν αντιληφθούν ότι υπάρχουν έκτακτα ή άλλα πολύ σοβαρά γεγονότα και περιστατικά, που επιβάλλουν την παρουσία όλων στις Υπηρεσίες τους (όπως π.χ. σεισμός, έκτακτα γεγομότα για τα οποία διατάσσετεται γενική επιφυλακή κτλ).
Η Ένωση θα συγκεντρώσει τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία και θα προσφύγει στη Δικαιοσύνη, σε κάθε επίπεδό της.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Α.Υ.Θ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                      Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΠΑΔΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                                               ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ

http://www.eayth.gr/index.jsp?CMCCode=20&CMRCode=18A253M87

Τετάρτη, 20 Νοεμβρίου 2013

Τετάρτη, 20 Νοέμβριος 2013 07:40

Επιστολή αστυνομικών προς τρομοκράτες: " Είστε θρασύδειλα ανθρωπάκια , ποντίκια των υπονόμων ..."

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(10 ψήφοι)
Επιστολή αστυνομικών προς τρομοκράτες: " Είστε θρασύδειλα ανθρωπάκια , ποντίκια των υπονόμων ..."
Παραθέτουμε την επιστολή της ομάδας υψηλής αστυνόμευσης...
"Δεν είστε Έλληνες . Δεν μπορεί να είστε Έλληνες όταν και οι μεν και οι δεν , σκοτώνεται Έλληνες σε καιρό Ειρήνης μέσα στην πατρίδα τους .
Δεν μπορεί να είστε χριστιανοί ή άλλης σχετικής θρησκείας , που πρεσβεύουν αγάπη προς τον συνάνθρωπο ,αφού
κυριαρχείστε από ζωώδη συναισθηματισμό .

Δεν είστε ιδεολόγοι , αφού δεν έχετε την ικανότητα να πείσετε για τις απόψεις σας , ούτε τους εαυτούς σας .
 Δεν είστε φιλόσοφοι , αφού κάτι τέτοιο απαιτεί πνευματικό επίπεδο και ανωτερότητα που σε σας είναι ανύπαρκτα .
 Δεν έχετε «αντρισμό » αφού κάτι τέτοιο απαιτεί χαρακτηριστικά του αντρικού φύλου που από τις πράξεις σας φαίνεται ότι δεν έχετε .
 Δεν έχετε θάρρος αφού τρέχετε μετά να κρυφτείτε σαν τις κότες .
 Δεν έχετε ψυχή αφού την έχετε « πουλήσει στα διάβολο »
 Δεν έχετε όραμα αφού οι σκοποί σας οδηγούν σε σκοτάδι .
 Δεν έχετε συμπαράσταση ,παρά μόνο από τα άλλα ποντίκια της φωλιά σας .
 Δεν έχετε ζωή αφού μια ζωή θα είστε κυνηγημένοι μέχρι να πεθάνετε .
 Δεν θα έχετε ΙΣΤΟΡΙΑ αφού κανείς δεν θα λέει για εσάς προσωπικά .

Είστε άτομα που χρήζουν άμεσης ψυχιατρικής φροντίδας
 Είστε διχασμένες προσωπικότητες , αφού κρύβετε στους άλλους αυτά που κάνετε .
 Είστε παράφρονες αφού απολαμβάνετε στον καναπέ της φωλιά σας την ειδησιογραφία για τα κατορθώματα σας .
 Είστε ασθενείς , φορείς , ανίατης ψυχικής ασθένειας .
 Είστε δειλοί , αφού δεν τολμάτε ούτε καν να πείσετε τους άλλους για τις απόψεις σας
 Είστε ανίκανοι να νιώσετε , το χαμόγελο ενός μικρού παιδιού , την αγκαλιά της μάνας , το πουλί που κελαηδά.
 Είστε ανίκανοι να κάνετε οικογένεια ,να έχετε κοινωνικές διακρίσεις , επαγγελματικές επιτυχίες και προσωπικές αναγνωρίσεις .
 Φοβάστε ακόμα και να σκεφτείτε αυτά που στην ζωή σας δεν είστε ικανοί να πετύχετε
 Είστε αποτυχημένοι εκεί που οι άλλοι έχουν πετύχει γιατί είναι ανώτεροι από εσάς
 Είστε ασήμαντοι σε ένα κόσμο που έχει άλλα ενδιαφέροντα σε μια κοινωνία που ο καθένας κοιτάζει τα προβλήματα του , πώς να επιβιώσει , πώς να ζήσει .
 Είστε πιόνια σε μια σκακιέρα που δεν μπορείτε καν φανταστείτε .
 Είστε κοινωνικά παράσιτα που το μόνο που προσφέρουν είναι να αυξάνουν για λίγο τους δείκτες τηλεθέασης των καναλιών , για να αυξήσουν την διαφημιστική τους καμπάνια και στο τέλος το κέρδος τους .
 Είστε ανθρωπάκια « που έχουν πεθάνει πριν καν ζήσουν »
 Είστε απορρίμματα της Δημοκρατίας .

Όμως , να ξέρετε αξιολύπητα πλάσματα της φύσης ( και οι μεν και οι δεν και όποιοι άλλοι ) , ότι , από εδώ και πέρα δεν θα σας κατατρέχει μόνο η κατακραυγή της κοινής γνώμης , δεν θα σας κατατρέχουν μόνο οι ψυχές των θυμάτων σας , δεν θα σας κυνηγάει μέχρι το τέλος της ζωής σας μόνο η συντεταγμένη πολιτεία με τις υπηρεσίες της , των οποίων τις τακτικές ξέρετε και μπορείτε να προβλέψετε ..
 .. θα σας κυνηγάνε και κάποιοι άλλοι που δεν μπορείτε να φανταστείτε , δεν μπορείτε να προβλέψετε τις κινήσεις τους , δεν θα μπορέσετε ποτέ να δείτε ..
 … κάποιοι , που δεν θα θέλατε να αντιμετωπίσετε ούτε στους μεγαλύτερού σας εφιάλτες .
 Η αντίστροφη μέτρηση προς την κόλαση για εσάς , άρχισε ήδη να μετράει .

--------------------------------------------

Οφείλουμε όλοι , στο όνομα της κοινωνικής ομαλότητας να αποστρέψομε το βλέμμα μας από τέτοιες συμπεριφορές .
 Δύναμή τους , είναι η Δημοσιότητα . Μέσω αυτής και ΜΟΝΟ πετυχαίνουν τους στόχους τους . Η δημοσιότητα είναι ο «συνεργός τους ».
 Ας τους ρίξουμε για πάντα «στο πηγάδι της Λησμονιάς ».
 ¨Άλλωστε ο ποινικός μας Κώδικας άρθρο 135.- ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΣΧΑΤΗΣ ΠΡΟΔΟΣΙΑΣ. αναφέροντας ότι … «. Όποιος δημόσια ή με τη διάδοση εγγράφων, εικόνων ή παραστάσεων προκαλεί με πρόθεση ή προσπαθεί να διεγείρει άλλους στο να ε¬πιχειρήσουν πράξεις από εκείνες που αναφέρονται στο άρθρο 134 ( Εσχάτη προδοσία ) τιμωρείται με κάθειρξη »
 .. συμπεριλαμβάνει και την ερμηνεία ( κατά την άποψή μας ) , ότι , ενδέχεται η ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΥΡΗΞΗΣ εγκληματικής – τρομοκρατικής Οργάνωσης να αποτελέσει προαπαιτούμενο προϋποθέσεων πράξεων Εσχάτης προδοσίας , καθ ότι συντηρεί καταστάσεις έντασης και τάσης βίας που θα λειτουργήσουν αθροιστικά ή αναγωγικά σε πράξεις κατά της έννομης τάξης και κατά της συνταγματικής ομαλότητας , κατά της όποιας , έτσι κα αλλιώς , οι ενέργειες στις οποίες θα αναφέρετε , στρέφονται .
 Η πρόταση που ανάγεται είναι ξεκάθαρη ..
 ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΤΕ ΔΙΑ ΝΟΜΟΥ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΥΡΗΞΕΩΝ ΤΕΤΟΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ως πράξεως που αποτελούν προαπαιτούμενο για την αναγωγή προϋποθέσεων , ήτοι προπαρασκευαστικών πράξεων ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ .

ΟΜΑΔΑ ΥΨΗΛΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗΣ
 h.t .police100@gmail.com
πηγή: bloko.gr

Δευτέρα, 18 Νοεμβρίου 2013

Καταγγελία Ένωσης Αστυνομικών Φωκίδας για καταστρατήγηση ωραρίου εργασίας

Δημοσιευμένο στο : http://askapoasy.blogspot.gr, http://fokidatv.blogspot.gr
Παρασκευή, 15 Νοέμβριος 2013
-Άμφισσα,  11 Noεμβρίου 2013
Αριθ. Πρωτ.: 402/1/6
ΘΕΜΑ : ΚΑΤΑΣΤΡΑΤΗΓΗΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΩΚΙΔΑΣ

Η Ένωσή μας ως νόμιμο συνδικαλιστικό σωματείο, είναι υποχρεωμένη, να προασπίζει τα δικαιώματα των αστυνομικών-μελών της και να καταγγέλλει σε κάθε αρμόδια αρχή τις καταστρατηγήσεις των προεδρικών
διαταγμάτων και  τις παρατυπίες της ισχύουσας νομοθεσίας, σύμφωνα με το Ν. 1264/1982 και το Καταστατικό της.
Συγκεκριμένα αναφέρουμε ότι, την 22-10-2013, ημέρα Τρίτη και μεσημεριανές ώρες αυτής, με την υπ΄ αριθ΄ 3018/6/93-ιγ΄ από 22-10-2013 Διαταγή της ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, διατάχθηκαν οι συνάδελφοί μας- μέλη μας, να συγκροτήσουν την διμοιρία υποστηρίξεως (Δ.Υ.)
της Αστυνομικής Διεύθυνσης Φωκίδας, προκειμένου όπως μεταβούν απογευματινές ώρες της ιδίας ημέρας στην Χαλκίδα, προκειμένου εκτελέσουν υπηρεσία στον εκεί τόπο, με το πρόσχημα των σοβαρών και επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών.
Κατόπιν της ανωτέρω διαταγής, όντως συγκροτήθηκε η διμοιρία υποστήριξης της Α.Δ..Φωκίδας, η οποία αναχώρησε την 16.00 της 22-10-2013, με υπηρεσιακά οχήματα από την Άμφισσα και μετέβη στη Χαλκίδα, για εκτέλεση υπηρεσίας σύμφωνα με τα διατασσόμενα.
Προκειμένου καταστεί εφικτή η συγκρότηση της Δ.Υ. με ικανό αριθμό αστυνομικών όπως αναφέρεται και στην ανωτέρω Διαταγή, διατέθηκαν σε υπηρεσία συνάδελφοι, οι οποίοι είτε την 22-10-2013 βρισκόταν σε ημερησία ανάπαυση, είτε είχαν διατεθεί σε υπηρεσία κατά το ωράριο 22.00-06.00 της 21/10/2013 προς 22/10/2013, είτε είχαν λάβει γνώση από την 14.00 της 21/10/2013 ότι την 22/10/2013 θα εκτελέσουν οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία, πλην της Δ.Υ., είτε εργάζονταν ήδη και πρωινές ώρες της 22/10/2013.
Το Π.Δ. 394/2001 ΄΄ ΧΡΟΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ΄΄ στην
παράγραφο 7 του άρθρου 1, αναφέρει σαφέστατα ότι η ανακοίνωση της υπηρεσίας της επόμενης ημέρας, γίνεται υποχρεωτικά μέχρι την 14.00 της προηγούμενης και η μεταβολή της δεν επιτρέπεται. Στην παράγραφο 5 του άρθρου 2 του ως άνω Π.Δ. αναφέρεται ότι η ημερησία ανάπαυση αρχίζει από την 06.00 ώρα της επόμενης ημέρας από την ημερομηνία λήξης της υπηρεσίας του αστυνομικού προσωπικού και διαρκεί τουλάχιστον είκοσι τέσσερις (24) ώρες και ότι η ημερησία ανάπαυση δεν ανακαλείται. Επίσης στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 3 του ιδίου Π.Δ. αναφέρεται ότι, το αστυνομικό προσωπικό το οποίο εκτελεί διατεταγμένη υπηρεσία σε αλλαγές 8ωρης βάσης, δεν διατίθεται σε υπηρεσία τις επόμενες δεκαέξι (16) ώρες και  η διάθεση του αστυνομικού προσωπικού σε υπηρεσία δύο αλλαγών στο ίδιο ημερολογιακό 24ώρο δεν επιτρέπεται.
Επιπροσθέτως, με το υπ΄ 6013/22/2556-α΄ από 22-02-2010 έγγραφο του ΑΕΑ/ ΚΛΑΔΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ/Δ-ΝΣΗ ΑΣΤ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/ΤΜ. 1ο  και την από 8-10-2009 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου της Ομοσπονδίας κ. Μπουκουβάλα Χαράλαμπου, τα οποία και σας επισυνάπτουμε, η τακτική της διάθεσης του αστυνομικού προσωπικού σε δύο συνεχόμενες νυχτερινές αλλαγές, κρίνεται ανεπίτρεπτη και αποτελεί παραβίαση Νόμου και Διαταγής.
Τα καθήκοντα που καλείται να εκτελέσει ο αστυνομικός είναι η πρόληψη και η αντιμετώπιση της εγκληματικότητας και αυτό προϋποθέτει καλή φυσική κατάσταση, διαύγεια πνεύματος και νηφαλιότητα και αυξημένη υπηρεσιακή ετοιμότητα, έτσι ώστε να ασκεί  αυτά με τον καλύτερο, ακίνδυνο και αποδοτικότερο τρόπο, προς όφελος πάντα του κοινωνικού συνόλου. Δυστυχώς όμως, όταν λαμβάνουν χώρα όλες οι προαναφερθείσες παραβιάσεις των εργασιακών δικαιωμάτων του, το μόνο σίγουρο είναι πως αυτός ο αστυνομικός ο οποίος καλείται να αντιμετωπίσει τόσους κινδύνους κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του, οι οποίοι αυξάνονται κατακόρυφα κατά την εκτέλεση νυχτερινής βάρδιας, όχι μόνο αποδοτικός δεν θα είναι, όχι μόνο νηφάλιος δεν θα είναι, αλλά καταπονημένος σωματικά και μη έχοντας την ανάλογη ψυχική ηρεμία, σίγουρα θα διατρέχει και τεράστιο κίνδυνο για την ίδια του τη ζωή.
Επιπλέον, σας γνωρίζουμε ότι τα καθήκοντα που ανατέθηκαν στην Δ.Υ. της Α.Δ. Φωκίδας, ήταν απλά η φύλαξη του κτιρίου της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος κατά το ωράριο 18.00-02.00 της 22/10/2013-23/10/2013 και η ολονύκτια επιστροφή στην Άμφισσα, με το συνολικό χρόνο υπηρεσίας, μαζί με τον συνυπολογιζόμενο χρόνο μετάβασης από την Άμφισσα στην Χαλκίδα και αντιστρόφως, να ξεπερνά τις δεκατρείς (13) ώρες. Σημειωτέον ότι , κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας της Δ.Υ. της Α.Δ. Φωκίδας, δεν συνέβη το παραμικρό, ούτε υπήρχε κάποια συγκέντρωση ή πορεία ατόμων στο σημείο της, παρά μόνο ένα άδειο κτίριο με μόνο πολίτη τον θυρωρό του κτιρίου. Εύλογη λοιπόν η απορία των συναδέλφων μας που φυλούσαν ένα άδειο κτίριο για το ποιες ήταν αυτές οι επείγουσες και σοβαρές υπηρεσιακές ανάγκες που είχαν ως αποτέλεσμα αυτή τη μετακίνηση.
Για όλα τα ανωτέρω και επειδή, όπως εύκολα αντιλαμβάνεστε, πιθανότατα προκύπτουν διάφορα πειθαρχικά και όχι μόνο παραπτώματα, αφού οι παρατυπίες είναι αρκετές και σοβαρές, που απείλησαν ακόμα και τη σωματική ακεραιότητα των συναδέλφων μας, με την υπερκόπωση και την υπερεργασία από τη μία και από την άλλη με τη μη τήρηση των εργασιακών συνθηκών, παρακαλούμε ως Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας όπως μας απαντήσετε εγγράφως, ως προς το αποτέλεσμα της καταγγελίας μας, σύμφωνα με το άρθρο 23 του Π.Δ. 120/2008, διότι έχουμε, ως συνδικαλιστική οργάνωση, έννομο συμφέρον.
Στους κυρίους Εισαγγελείς Εφετών Λαμίας και  Πρωτοδικών Άμφισσας που υποβάλλεται η παρούσα, παρακαλούνται όπως προβούν σε όλες τις νόμιμες ενέργειες, προκειμένου να εξετάσουν εάν υπάρχουν ποινικές ευθύνες για την προαναφερθείσα καταστρατήγηση των προεδρικών διαταγμάτων και σύμφωνα με τα άρθρα 259 και 306 του ποινικού κώδικα.
Στον κ.Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη που υποβάλλεται η παρούσα, πέρα από την γνωστοποίηση της προαναφερθείσας καταστρατήγησης του ωραρίου των συναδέλφων μας, θα θέλαμε επίσης να ζητήσουμε, όπως με προσωπική του παρέμβαση, να ελεγχθεί η προκληθείσα δαπάνη σε βάρος του Δημοσίου από την ανωτέρω μετακίνηση(καύσιμα, φθορά οχήματος, εκτός έδρας αποζημιώσεις), ποιο το κόστος αυτής και ποιοι λόγοι την επέβαλλαν, όταν στην εποχή μας, μετά κόπων και πολλών βασάνων εξασφαλίζονται τα απαραίτητα κονδύλια για την πληρωμή των δεδουλευμένων πενθημέρων και νυχτερινών.
Προτείνουμε δε, ως αδιάψευστους μάρτυρες της ανωτέρω καταγγελίας μας, όλους τους αστυνομικούς που συγκρότησαν την Δ.Υ. την 22/10/2013, τα στοιχεία των οποίων είναι διαθέσιμα ανά πάσα στιγμή.
Στην ΕΝΩΣΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ που κοινοποιείται η παρούσα, παρακαλούμε όπως λάβει γνώση και προβεί σε όλες τις προβλεπόμενες κυρώσεις για τα όποια μέλη της καταστρατηγούν κατά το δοκούν τα εργασιακά δικαιώματά μας.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:
1)      Φ/φο της υπ΄αριθ. 3018/6/93-ιγ΄ από 22/10/2013 Δ/γής της Γ.Α.Δ.Π.Σ.Ε.
2)      Φ/φο του υπ΄αριθ. 6013/22/2556-α΄ από 22/02/2010 έγγραφο του Α.Ε.Α./Κ.Ο.Α.Δ./Δ.Α.Π.ΤΜ.1ο
3)      Η από 8-10-2009 γνωμοδότηση του Νομικού συμβούλου της Π.Ο.ΑΣ..Υ. κ.Χαράλαμπου ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ.

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ
ΠΡΟΣ: 1) Κo ΥΠΟΥΡΓΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
2) Κο ΑΡΧΗΓΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
3) Κo ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΕΦΕΤΩΝ ΛΑΜΙΑΣ
4) Κo ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΜΦΙΣΣΑΣ


ΚΟΙΝ: 1) Κο ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ Ν. ΕΛΛΑΔΟΣ
2) ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
3) ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΩΚΙΔΑΣ
4) ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ             
5) ΜΕΛΗ Ε.ΑΣ.Υ.Φ.
6) ΕΝΩΣΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣΓΙΑ  ΤΟ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ


Ο                                                                                           Ο
Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ                                                             ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ Δρόσος                                                         ΝΤΕΛΗΣ Χρήστος

Πηγή:http://fokidatv.blogspot.gr/2013/11/blog-post_8228.html?spref=fb

http://askapoasy.blogspot.gr/2013/11/blog-post_1356.html